2 Ağustos 2016 Salı

20. Bölüm: Hz. Mehdi (as)'ın Cemaatinin Özellikleri

Hz. Mehdi (as)’ın Talebelerinin Sayısı Az Olacaktır

Hz. Mehdi (as), peygamberlerde olduğu gibi uzun ve çile dolu bir ömür sürecektir. Hz. Mehdi (as)'ın gaybet dönemi olacak hatta bu gaybet döneminin uzun olması yani Hz. Mehdi (as)'ın insanlar tarafından tanınmasının; zuhurunun bazı kişilerin zannettiğinden daha uzun sürmesi imanı zayıf bazı kişilerin kalplerinin katılaşmasına neden olacaktır. Bu nedenle Hz. Mehdi (as)’a inananlar 313 gibi çok az bir sayıda kalacaktır. Bu kişiler Allah'ın kalplerine özel olarak iman yazdığı, çok samimi insanlar olacaktır.
Ebu Basir der ki: İmam Ebu Abdullah aleyhisselam şöyle buyurdu: "Araplardan Kâim aleyissselam'la MEHDİ'YLE BİRLİKTE OLAN ÇOK AZ İNSAN OLACAKTIR."... Buyurdu ki: "Halk mutlaka tasfiye olunacaktır. Temizlenecek ve elekten geçirileceklerdir. Elekten birçok halk elenecektir." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 239)
Fazl b. Şazan: Abdullah b. Sinan rivayet ediyor, İmam Cafer Sadık buyurdu:
"Yataklarından (evlerinden) kaybolanlar üçyüzonüç kişidir, Bedir ehlinin (Bedir savaşına katılan Müslümanların) sayısı kadardır... onlar Kaim Mehdi'nin sahabeleridirler."
Sayıları Bedir Ashabı (313) kadardır. Evvelkiler onları geçmediği gibi, sonrakiler de onlara yetişemezler. Onların sayıları Talud ile nehri geçenler kadardır. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-ı Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57)
Aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz arslan, gece de abiddirler. Ne evvelkiler, ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemez. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57-68)
Bedir savaşındaki askerler gibi 313 kişinin kumandasını elinde tutarak etrafa meydan okuyacak. Çünkü bu 313 kişi gece abid (çok ibadet eden kimse) gündüz kahraman niteliğini taşımaktadırlar. (Kıyamet Alametleri, s. 169)
Hz. Ali (as) şöyle buyurur: "... ALLAH MEHDİ'NİN YARDIMCILARINI KORUR, ONLARA NİŞANE ve ALAMETLERLE YARDIMCI OLUR ve ONLARI YERYÜZÜNÜN TÜM İNSANLARINA GALİP KILAR. Böylece insanlar ister istemez hak dine girerler. MEHDİ, YERYÜZÜNÜ ADALET, NUR ve APAÇIK DELİLLERLE DOLDURACAKTIR. Bütün ülkeler tümüyle ona itaat edecek ve onun karşısında boyun eğecektir. Öyle ki tüm kafirler iman edecek ve tüm kötüler salih kullar (kötü insanlar düzelip hidayet bulup samimi Müslümanlar) olacaktır." (İsbat-ul Hudat, c. 7, s. 49)
Nu'mani: Süleyman b. Harun el-İcli rivayet ediyor. İmam Hüseyin'dan duydum buyurdu: "BU EMRİN SAHİBİ İMAM MEHDİ KORUNAN BİR ASHABI VARDIR. İnsanların hepsi onu terketse bile, Allah bu ashabını ona gönderecektir, işte bunların haklarında Allah: "Bunlar, kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdir. Eğer bunları tanımayıp-küfre sapıyorlarsa, andolsun, biz buna (karşı) inkâra sapmayan bir topluluğu vekil kılmışızdır."
(Enam Suresi,6/89) ayetini nazil buyurmuş ve yine onlar hakkında: "Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se, Allah (yerine) kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği mü'minlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise 'güçlü ve onurlu,' Allah yolunda cehd eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah'ın bir fazlıdır, onu dilediğine verir. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir." (Maide Suresi 5/54) buyurmuştur.
Hasan b. Salih-ı Bezzaz'dan: Hasan b. Ali Askeri aleyhi's-selâm şöyle buyurdu: "DOĞRUSU BENİM OĞLUM, BENDEN SONRAKİ KAİM MEHDİ'DİR. UZUN ÖMÜRLÜLÜKTE ve GAYBETTE PEYGAMBERLERİN SÜNNETİ MEHDİ de VUKU BULACAKTIR. BU SÜRE ÇOK UZADI DİYE BAZI KALPLER TAŞ GİBİ SERTLEŞECEKTİR. ALLAH'IN KALBİNE İMAN YAZDIĞI ve RAHMETİYLE DESTEKLEDİĞİ KİMSELER DIŞINDA MEHDİ'YE İNANAN KALMAYACAKTIR." (Kemal-ud Din, s. 526 ve Bihar-ul Envar, c. 51, s. 224)
İmam Muhammed Bâkır (as) ve İmam Cafer Sadık (as) Mehdi'nin yardımcıları hakkında şöyle buyurmuştur: "Onlar dünyanın doğusunu ve batısını ele geçireceklerdir. ONLARDAN HER BİRİSİNİN KIRK İNSAN KADAR GÜCÜ VARDIR. KALPLERİ DEMİR GİBİDİR. ÖYLE Kİ, LA İLAHE İLLALLAH ve ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH" HER YERDE YANKILANACAK ve DUYULACAKTIR." (Bihar-ul Envar, c. 52, s. 340)
Abdullah bin Ebu Yâfûr der ki, İmam Ebu Abdullah Cafer-ı Sadık aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum: "Yaklaşan fitneden dolayı Arapların isyankârlarına eyvahlar olsun." ARZETTİM Kİ: "SANA FEDÂ OLAYIM, ARAPLARDAN KÂİM MEHDİ ALEYHİSSELAM ile BİRLİKTE KAÇ KİŞİ OLACAKTIR? "ÇOK AZ" diye buyurunca şöyle arzettim: "Allah'a andolsun ki onlardan Mehdi'ye yardım edeceğini iddia eden çok adam vardır." Buyurdu ki: "Halk mutlaka tasfiye olunacaktır. Temizlenecek ve elekten geçirileceklerdir. Elekte birçok halk elenecektir." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 239-240)
Mihzem bin Ebu Burde-ı Esedi ve diğerleri naklederler ki İmam Cafer-ı Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: "Allah'a andolsun ki tıpkı camın kırılıp dağıldığı gibi dağılacaksınız. Cam dağıldığında tekrar birleştirilip (eski haline) dönebilir. Ama siz vallahi tıpkı testi gibi kırılıp dağılacaksınız. ve Allah'a andolsun ki öyle tasfiye olacaksınız ki İÇİNİZDE ÇOK AZ ADAM KALACAKTIR." (Gaybetul Numani, s.242)
Öyle ki sizden sadece GÖZDEKİ SÜRME KADAR veya YEMEKTEKİ TUZ KADAR KALACAKTIR. ve ben size bir örnek vereceğim: Adamın birinin bir miktar buğdayı vardır. Onu temizler ve bir eve koyar, uzun bir süre sonra geri döndüğünde onun kurtlandığını görür, onu tekrar ayıklar ve temizler sonra tekrar evin içine koyar. Uzun bir süre sonra döndüğünde onun tekrar kurtlandığını görür. Tekrar onu ayıklar ve temizler ve hep aynı işi tekrarlar. Sonunda kurtların hiç zarar veremediği çok az sağlam buğday kalır. İşte siz de böylesiniz. SONUNDA İÇİNİZDE FİTNELERİN ASLA ZARAR VEREMEDİĞİ ÇOK AZ BİR GRUP KALACAKTIR(Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 245)
Ebu Basîr der ki: İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu: "... TEMİZLENECEK ve AYIKLANACAK, ÖYLE Kİ İÇLERİNDE FİTNELERİN ASLA ZARAR VERMEDİĞİ BİR TOPLULUK KALACAKTIR." (Gaybetul Numani, s.245)
Safvan bin Yahya der ki: İmam Rıza aleyhisselam şöyle buyurdu: "Allah'a andolsun ki sizler tasfiye olup ayıklanmadıkça boynunuzu uzatıp beklediğiniz (kıyam) vuku bulmayacaktır MEHDİ ZUHUR ETMEYECEKTİR). ÖYLE Kİ İÇİNİZDE ÇOK AZINIZ GERİDE (SAĞLAM) KALACAKTIR." (Gaybetul Numani, s.243)

Hz. Mehdi (as) Cemaatine İşaret Eden Ayetler

Sonunda emrimiz geldiğinde ve tandır feveran ettiği zaman, dedik ki: "Her birinden ikişer çift (hayvan) ile aleyhlerinde söz geçmiş olanlar dışında, aileni ve iman edenleri ona yükle." Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti. (Hud Suresi, 40)
Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur(Şuara Suresi, 54)
Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden (gençlerinden) başka -Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarptırmaları korkusuyla- iman eden olmadı. Çünkü Firavun, gerçekten yeryüzünde büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü taşıranlardandı. (Yunus Suresi, 83)
Talut, orduyla birlikte ayrıldığında dedi ki: "Doğrusu Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim bundan içerse, artık o benden değildir ve kim de -eliyle bir avuç alanlar hariç- onu tadmazsa bendendir. Küçük bir kısmı hariç (hepsi sudan) içti. O, kendisiyle beraber iman edenlerle (ırmağı) geçince onlar (geride kalanlar): "Bugün bizim Calut'a ve ordusuna karşı (koyacak) gücümüz yok" dediler. (O zaman) Muhakkak Allah'a kavuşacaklarını umanlar (şöyle) dediler: "Nice az bir topluluk, daha çok olan bir topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir; Allah sabredenlerle beraberdir." (Bakara Suresi, 249)

Hz. Mehdi (as)’ın Talebeleri Gençler Olacak

Mehdi'nin yardımcılarının çoğu gençlerden oluşacak. Aralarında az sayıda yaşlı olacak. (Bihar-ül Envar, Cilt: 52, Sayfa: 334)
Tarihte birçok peygamberin yardımcıları gençler olmuştur. Allah Yunus Suresi'nin 83. ayetinde şu şekilde bildirmektedir:
Yesil Cim Mor Cicekli Sarmasik
Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden (gençlerinden) başka -Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarptırmaları korkusuyla- iman eden olmadı. Çünkü Firavun, gerçekten yeryüzünde büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü taşıranlardandı.

Ahir Zamanda İnsanların Büyük Kısmı, Hz. Mehdi (as)’ın Cemaatinden Uzak Duracaktır

Aşağıdaki hadiste insanların büyük çoğunluğunun Hz. Mehdi (as)'dan uzak duracağına işaret edilmektedir. Bu insanlar Hz. Mehdi (as)'ın ve yakınlarının üstün ahlakını ve Allah yolunda verdikleri büyük mücadeleyi gereği gibi ,takdir edemeyeceklerdir. Ahir zamanda insanların büyük kısmının din ahlakından uzaklaşmış olmaları ve Hz. Mehdi (as) cemaatinin pek çok iftiraya, zorluğa ve sıkıntıya maruz kalmaları sebebiyle, menfaatlerinin zarar görmesi korkusuyla insanların Hz. Mehdi (as) ve cemaatine yaklaşmayacakları anlaşılmaktadır.
Buyurdu ki: "Onları yeryüzünün kenarlarında ara. ONLARIN YAŞANTILARI SADEDİR, EVLERİ SIRTLARINDADIR, EĞER HAZIR OLSALAR TANINMAZLAR, EĞER KAYBOLSALAR ARANMAZLAR, HASTA OLSALAR KİMSE ONLARIN ZİYARETİNE GELMEZ, EĞER EVLENMEK İSTESELER KİMSE ONLARA GELMEZ. EĞER ÖLSELER CENAZELERİNE KİMSE KATILMAZ. ONLAR MALLARINI ARALARINDA EŞİT OLARAK PAYLAŞIRLAR ve BİRBİRLERİNİ KABİRLERİNDE ZİYARET EDERLER, AYRI ŞEHİRLERDE OLSALAR DAHİ İSTEKLERİ HEP AYNIDIR." (Gaybetul Numani, s. 238)
Pembe Cicekli Sarmasik Dalinda Guvercin

Hz. Mehdi (as)’ın Gaybeti Sırasında (Tutuklanma veya Çeşitli Baskılar Sebebiyle Halk Arasında Olmadığı Dönemde) Ona Sadece Çok Az Sayıda İnsan İnanacak, Diğer İnsanlar Derin Şüphe İçinde Olacaklardır

… Bilin ki oğlum MEHDİ'NİN GAYBETİ ÇOK UZUN SÜRECEKTİR. ÖYLE Kİ İMANLARINI ALLAH'IN KORUDUĞU KİMSELER DIŞINDA TÜM İNSANLAR BU HUSUSTA ŞÜPHEYE DÜŞECEKTİR(Bihar-ül Envar, cilt 51, s.160; Isbat-ül Hüdat, cilt. 6, s.427)

Hz. Mehdi (as)’ın 30 Kişilik Bir Çalışma Grubu Olacaktır

Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinin sayısı 313 kişi olarak bildirilmiştir. Ancak bu kişiler arasından da; çalışmalarında onu destekleyen 30 kişilik bir grup olacaktır. Peygamberimiz (sav) bu kişilerin, Allah'ın varlığını ve birliğini anlatan, Darwinizm ve materyalizm gibi pagan din anlayışlarını fikren yıkacak olan eserlerini hazırlamasında, ihtiyacı olan bilgiye kolayca ulaşmasında, zaman ve hareketlilik gerektiren konularda onun değerli zamanını harcamasına gerek kalmadan Hz. Mehdi (as)’a yardım edeceklerini bildirmiştir. Bu kişiler konularında ehil kişiler olup, Hz. Mehdi (as)'ın vaktinin ve halinin müsaade etmediği durumlarda kendisine tam olarak yardımcı olan, bilgi sahibi kişiler olacaklardır.
İmam Mehdi GÜÇLÜ OTUZ YARDIMCISIYLA, yalnız değildir. (El-Sahife El-Mehdiye'den Seçme Dualar, Seyyid Murtaza Müçtehidi Sistani, s. 49, Al-Bihar 52:153)
Hz. Mehdi (as) 3 vazifesini yerine getirirken ona yardımcılık görevini hakkıyla yerine getiren, imanı ve vicdanı güçlü, akıllı, iradeli, ihlaslı bu müminler Hz. Mehdi (as)'ı İslam ahlakının ve Peygamberimiz (sav)’in sünneti seniyyesinin tüm dünya üzerinde hakim olması ile ilgili çalışmalarında yalnız bırakmayacaklardır. Ayrıca bu grup Darwinizm ve materyalizmin fikren yıkılması ile ilgili çalışmalarında ve tüm Müslüman ülkelerin Türk İslam Birliği çatısı altında toplanıp büyük bir güç oluşturması yönündeki önemli görevini yerine getirmesi sırasında da sürekli olarak Hz. Mehdi (as)'ı destekleyecekler ve asla yalnız bırakmayacaklardır.
Sari Cicekli Buket

Hz. Mehdi (as)’ın Talebelerinin Dünyaya Yönelik Maddi ve Manevi Hiçbir Hırsları Olmayacaktır

Ey Ebu Hüreyre! Bu topluluk MEHDİ CEMAATİ zor ve güç bir yola girerek peygamberlerin derecesine kavuşurlar. ALLAH KENDİLERİNİ DOYURDUKTAN SONRA AÇLIĞI, GİYDİRDİKTEN SONRA ÇIPLAKLIĞI, İÇİRDİKTEN SONRA SUSUZLUĞU TERCİH EDERLER; ALLAH'IN KATINDAKİNE ÜMİTLERİNİ BAĞLAYIP BUNLARI TERKEDERLER. HESABINDAN KORKU DUYARAK HELALİ DAHİ BIRAKIRLAR. DÜNYAYA SADECE BEDENLERİ ile İLGİ GÖSTERİRLER, ONUN HERHANGİ BİR ŞEYİYLE İŞTİGAL de ETMEZLER.
Onların Rabb'lerine olan itaatleri karşısında, melekler ve peygamberler dahi hayrete düşer. Ne mutlu onlara, ne mutlu onlara! Allah'ın, onlarla benim aramı birleştirmesini ne kadar çok isterdim! ... (el-Vesaya li-İbnü'l-Arabi, Halet Ef. no.: 198/2, 486a yaprağı)

Hz. Mehdi (as)’ın Talebelerinin Üstün Özellikleri

Onun Mehdi talebelerinin tabiatı ARİ ve KUSURSUZ OLACAKTIR. RİYAKARLIKTAN ve TÜM DİĞER KİRLERDEN ARINMIŞ OLACAKLARDIR(Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 35)
Mehdi'nin talebelerinin KALPLERİ KÖTÜLÜK, KISKANÇLIK ve HUSUMETTEN ARINMIŞ ve kusursuz olacaktır. (Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 35)
Mehdi'nin talebeleri kalpleri ÇELİKTEN DAHA GÜÇLÜ olacaktır. Onların her biri kırk güçlü adama eşit olacaklardır. (Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, s. 65)
İmam-ı Zaman Mehdi'nin talebeleri SOYLU, BİLGİLİ OLACAKLARDIR ve DÜNYANIN YÖNETİCİLERİ OLACAKLARDIR(Al-Malaahem wa al-Fetan, s. 205)

Ahir Zamanda İnsanların Büyük Çoğunluğu, Hz. Mehdi (as)’ın Talebelerinin Değerini Anlamayacaklardır

ONLAR ALLAH YOLUNDA MÜCADELE EDERLER ve BÜYÜKLENENLER ONLARI KÜÇÜK GÖRÜR. ONLARIN KIYMETİ DÜNYADA BİLİNMEZ FAKAT AHİRETTE İYİ TANINIRLAR. (Muntakab el Ezhar, s. 474)

Hz. Mehdi (as)’ın Talebelerinin Manevi Yönleri Güçlü Olacaktır

Mehdi'nin talebelerinin RUHLARI LAMBA GİBİ AYDINLIKTIR, onların kalpleri de aydınlanmıştır. (Mikyal el-Mekarim, cilt 1, s. 65)
Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinin manevi yönden son derece gelişmiş, derin iman sahibi, samimi kalple Allah'a yönelen kişiler olacaklarına işaret edilmektedir. Hz. Mehdi (as)'ın vesile olması ile bu kişilerin Allah sevgileri ve Allah korkuları son derece güçlü olacaktır, buna bağlı olarak insan sevgileri, asaletleri ve şefkat hisleri de ayırt edici şekilde güçlü olacaktır. Hz. Mehdi (as)'ın talebeleri nefislerinin olumsuz yönlerini tam olarak kontrol altına alarak, ruhlarını egoistlik, kıskançlık, kin, samimiyetsizlik gibi olumsuz özelliklerden arındırmış kişiler olacaklardır.

Hz. Mehdi (as)’ın Talebeleri Seçilmiş Kişiler Olacaklardır

Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinin iyi eğitimli kişilerden oluşacağına dikkat çekilmiştir. Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinin yaşadıkları dönemde iyi eğitimli ve asil olmalarının ayırd edici olmasının bir sebebi de, yaşadıkları dönemde pek çok insanın asalet, nezaket ve güzel ahlaktan uzaklaşmış olmalarıdır. Bu yönleriyle Hz. Mehdi (as) talebeleri, yaşadıkları toplumda son derece seçkin kişiler olacaklardır.
Mehdi'nin yardımcıları ASİL ve EĞİTİMLİ OLACAKLAR. (El-Melahim ve el Fitan, s. 205)

Hz. Mehdi (as)’ın Sadece Bir Kısım Yardımcıları Arapça Bileceklerdir

MEHDİ'NİN YARDIMCILARI ARAP OLMAYACAK. Diğer milletlerden olacak. FAKAT ARAPÇA KONUŞACAKLAR.(Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 187)
Hadiste verilen bilgiden Hz. Mehdi (as)'ın yardımcılarının Araplardan değil, başka bir milletten oldukları; ancak bazılarının Arapça bildikleri anlaşılmaktadır.

Allah, Hz. Mehdi (as)’ı ve Yardımcılarını Manen Güçlü ve Etkili Kılmıştır; Allah'ın İzniyle Dünya'nın Her Yerinde Allah'ın Adının Anılmasına Vesile Olacaklardır

İmam Muhammed Bâkır (as) ve İmam Cafer Sadık (as) Mehdi'nin yardımcıları hakkında şöyle buyurmuştur: "Onlar dünyanın doğusunu ve batısını ele geçireceklerdir. ONLARDAN HER BİRİSİNİN KIRK İNSAN KADAR GÜCÜ VARDIR. KALPLERİ DEMİR GİBİDİR. ÖYLE Kİ, "LA İLAHE İLLALLAH ve ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH" HER YERDE YANKILANACAK ve DUYULACAKTIR." (Bihar-ul Envar, cilt 52, s. 340)
Hz. Mehdi (as)'ın bayanlardan ve erkeklerden oluşacak olan talebeleri, ruhen de bedenen de sağlam, çok kaliteli, üstün ve etkili insanlardan oluşacak ve her biri mükemmel tebliğ gücüne sahip olacaktır. Tüm bu özellikleriyle, Hz. Mehdi (as)'ın yardımcılarının olağanüstü dikkat çeken bir görünümleri olacaktır.
Allah bu tebliğ güçlerini vesile edecek, Hz. Mehdi (as) ve talebelerinin etkisiyle dünya çapında tüm insanlarda, kitleler halinde büyük bir imana yöneliş hareketi olacaktır. Her yerde Allah'ın adını ve şanını yüceltecekler ve İslam ahlakını tüm dünyaya hakim kılacaklardır.
Rivayette "La İlahe İllallah ve enne Muhammeden Resulallah sözlerinin her yerde yankılanacağının ve duyulacağı"nın bildirilmesi de, Hz. Mehdi (as)'ın İslam ahlakını tebliğ yönündeki faaliyetlerinin basında, internette, televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde, dergilerde kısacası hemen her yerde sürekli olarak gündem olacağına da işaret etmektedir.

Hz. Mehdi (as)’ın Talebelerinin İmanları Çok Kuvvetli Olacaktır

Mehdi'nin yardımcılarının, ALLAH HAKKINDA ZERRE KADAR ŞÜPHELERİ OLMAYACAK ve Allah'ı nasıl tanımak gerekirse, o şekilde tanıyacaklar. (El-Beyan Fi-Akbarı Hz. Mehdi (a.s.) Ahir Zaman (a.s.), bölüm: 5; Mikyal el-Mekarim, cilt:1, s. 65)
Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinin imanlarının derinliğinden bahsedilmektedir. Ahir zamanda Hz. Mehdi (as) dönemi öncesinde insanlar arasında Allah'ı inkar eden felsefeler geniş anlamda hakim olacaktır. Bu nedenle, gerçek anlamda Allah'a iman eden, Allah'ın sıfatlarını gerektiği gibi tanıyıp Allah'tan korkan kişiler çok az sayıda olacaktır. Hz. Mehdi (as)'ın talebeleri ise hiçbir şüphe duymadan Allah'a karşı derin bir iman sahibi olacaklardır. Bu yönleri ile içinde bulundukları toplumda dikkat çekeceklerdir.

Hz. Mehdi (as)’ın Yardımcıları Kendilerine Yapılan Baskılardan Korkmayacaklar

Mehdi elini yardımcılarının omzu ile göğsü arasına sürecek, böylece onlar HAKLARINDA ALINACAK HİÇ BİR HÜKÜMDEN ÇEKİNMEYECEKLER, HİÇ BİR KARAR OLARA ZOR GELMEYECEK.(Bihar-ül-Envar, cilt: 52, sayfa:345, El Melahim va el Fitan, sayfa: 205; Mikyaal el-Mekarim, cilt 1, s. 144/235)
Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinin de baskı ile karşılaşabileceklerine dikkat çekilmiştir. İslam ahlakını yaymak için samimi çaba içinde olan hemen her müminin karşılaştığı zorlukların benzeri Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinin de başına gelecektir. Hz. Mehdi (as)'ın yardımcıları kendilerine yapılabilecek baskılara karşı korkusuz olacaklardır ve dayanıklı tavır göstereceklerdir. Hz. Mehdi (as)'ın yardımcılarının aleyhlerinde mahkeme hükümlerinin de çıkabileceğine hadiste işaret edilmektedir. Hz. Mehdi (as)'ın yardımcıları aleyhlerine çıkabilecek kararlardan etkilenmeyeceklerdir ve Allah rızası için yaptıkları ilmi çalışmalarda, şevklerinde hiç bir eksilme olmayacaktır.

Hz. Mehdi (as)’ın Talebeleri Hz. Mehdi (as)’ın Aldığı Kararlarda Hiç Zorluk Çıkarmayacaklardır

Mehdi'nin talebeleri, Mehdi'yi mücadelelerinde de destekleyecekler, isteklerini yerine getirecekler ve MEHDİ'YE KARŞI BİR KÖLENİN EFENDİSİNE KARŞI OLDUĞUNDAN DAHA İTAATLİ ve BOYUN EĞİCİ OLACKALAR.(Mikyal el-Mekarim, cilt 1, s. 65)
Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinin, Hz. Mehdi (as)’a karşı teslimiyetlerine dikkat çekilmiştir. Talebeleri, Hz. Mehdi (as)'ın aldığı kararları tam bir güvenle, hiç zorluk çıkarmadan, itina ile uygulayacaklardır. Bu onların Allah'a imanlarındaki derinliğin ve samimiyetin de göstergesi olacaktır. Hadiste Hz. Mehdi (as)’a karşı itaatli olmanın ayırt edici bir yön olarak anlatılmış olmasının nedeni, Hz. Mehdi (as)'ın zaman zaman hikmeti hemen anlaşılmayan kararlar alacak olmasıdır. Samimi olarak iman edenler dışındaki insanlar için Hz. Mehdi (as)'ın kararlarını sorgulamadan yerine getirmek, zorlayıcı bir imtihan olabilir. Hz. Mehdi (as)'ın bu kararlarında, Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde belirtildiği gibi talebeleri hiç zorluk çıkarmayacak, itaatli ve boyun eğici tavır göstereceklerdir.

Hz. Mehdi (as)’ın Talebeleri Olan Gençlerin Bir Kısmı, Gördükleri Zulüm ve Baskı Yüzünden, Deccalin Fitnesine Kapılan Ailelerinden Kopup-Ayrılacaklardır

Allah'ın insanlara bir rahmet olarak gönderdiği elçilerin davet ettikleri hak yola uyan ve bu değerli elçileri savunan, onlara destek olan, Allah'ın onlara indirdiği hak kitaplara inanan iman sahibi gençler tarihin her döneminde çevrelerindeki insanlardan, yakınlarından, özellikle de ailelerinden çok baskı görmüşlerdir. Ahir zamanda çıkması büyük bir ümitle beklenen Hz. Mehdi (as)'ı sevecek, onun Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde bildirdiği gibi Allah Katı'ndan gönderilmiş kutlu bir şahıs olduğuna kalpten inanıp, onunla birlikte Kuran ahlakını yaşayacak olan genç talebeleri de "Yoksa sizden önce gelip-geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?..." (Bakara Suresi, 214) ayeti gereği tarih boyunca Müslümanların başlarına gelen benzer imtihanlara tabi tutulacaklardır. Dolayısıyla Kuran'da anlatılan örneklerle Hz. Mehdi (as)’ın cemaatindeki talebelerinin bir kısmının başlarına gelenler arasında çok büyük benzerlikler olacaktır.
Bir hadiste Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinin birbirlerinden başka dostlarının olmayacağı, öyleki kaybolsalar dahi aranmayacakları haber verilmektedir, ki bu da onlardan bazılarının içinde bulundukları toplumun, ailelerinin, akrabalarının kendilerine olan olumsuz yaklaşımına işaret etmektedir:
Buyurdu ki: "Onları yeryüzünün kenarlarında ara. Onların yaşantıları sadedir, evleri sırtlarındadır, eğer hazır olsalar tanınmazlar, eğer KAYBOLSALAR ARANMAZLAR, HASTA OLSALAR KİMSE ONLARIN ZİYARETİNE GELMEZ, eğer evlenmek isteseler kimse onlara gelmez. Eğer ÖLSELER CENAZELERİNE KİMSE KATILMAZ. Onlar mallarını aralarında eşit olarak paylaşırlar ve birbirlerini kabirlerinde ziyaret ederler, ayrı şehirlerde olsalar dahi istekleri hep aynıdır." (Gaybetul Numani, s. 23)

Hz. Mehdi (as)’ın Sohbetlerini Dinleyenler Sabaha Bilgili Olarak Kalkacaklardır

... Mehdi'nin lütfu sayesinde GECE CAHİL, KORKAK ve CİMRİ OLAN KİŞİ SABAHA BİLGİLİ, CESUR ve CÖMERT OLACAKTIR. Allah'ın yardımı Mehdi'nin önünde yürüyecektir… Allah'ın elçisinin adımlarını izleyecektir ve hiç hata yapmayacaktır; Mehdi görmeden onu destekleyen bir melek olacaktır, bezgini ayağa kaldıracak ve zayıfa yardımcı olacaktır, eylemleri sözlerine göre olacaktır ve sözleri amellerine göre olacaktır... (Al-Futuhatu'l Makkiyah, s. 6)
MEHDİ ZUHUR ETTİĞİNDE Allah iman edenlerin üzerinde öyle görme ve işitme güçleri tecelli ettirir ki, ARADA BİR POSTACI OLMADAN MEHDİ BULUNDUĞU YERDEN TÜM DÜNYAYA SESLENİR, ONLAR da ONU DUYAR HATTA GÖRÜRLER(Muntakab el Ezhar, s. 483)
İmam (as) (Hz. Mehdi (as)) dünyanın doğu ve batısını (manen) fethedip İslam'ı (İslam ahlakını) dünyanın dört bir yanına egemen kılacaktır... ALLAH TEALA İNSANLARA ÖYLE BİR GÜÇ VERECEK Kİ, HERKES OLDUĞU YERDE MEHDİ'NİN SÖZLERİNİ DUYACAK ve İmam (as) İslam'a hayat verecektir... (Bihar'ul-Envar, c. 52, s. 279 ve c. 53, s.12 İkmal'ud- Din, c. 2, s. 367)
Hadiste geçen; "... GECE CAHİL, KORKAK ve CİMRİ OLAN KİŞİ SABAHA BİLGİLİ, CESUR ve CÖMERT OLACAKTIR..." ifadesiyle Hz. Mehdi (as)'ın geceleri muhtemelen televizyon kanalları ve internet aracılığıyla halka yönelik dersler yapacağı ve halkı bu şekilde eğiteceği anlaşılmaktadır. Bunların herhangi birinde bulunan bir kişi bu derslerden çok etkilenecek; derse başlarken cahil, korkak ve cimriyken Hz. Mehdi (as)'ın anlattıklarını dinledikten sonra bilgili, cesur ve cömert olacaktır. Hadiste Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as)'ın anlatımlarının böyle olağanüstü bir etkisinin olacağını vurgulamaktadır.

Hz. Mehdi (as)’ın Talebeleri Ahir Zamandaki Teknolojiden Faydalanacaklardır

Mehdi'nin yardımcılarının bütün dünyayı birkaç dakikada dolaşacak güçleri olacaktır. (Mikyal el-Mekarim, cilt 1, s. 144)
Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın yardımcılarının kullanacağı ahir zaman teknolojisine işaret edilmiştir. Hz. Mehdi (as)'ın talebeleri internet ile uydu görüntüleme sistemlerinden faydalanacaklardır ve bu şekilde dünya üzerinde istedikleri her yeri anında görüntüleyebileceklerdir. Hz. Mehdi (as)'ın talebeleri teknolojiden ve bilimden yararlanan, modern kişiler olacaklardır.
Dünyadaki hiçbirşey Mehdi'nin talebelerine gizli kalmayacak.(Mikyaal al Makaarem, cilt:1, s. 235-236)
Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın yardımcılarının ihtiyaçları olan her bilgiye kolayca ulaşabildiklerinden bahsedilmektedir. Günümüzde bu internet yoluyla olabilmektedir. Peygamberimiz (sav) 1400 yıl önce bilgi ve iletişim yöntemlerinin kolaylaşarak hızlanacağına işaret etmiş ve Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinin bu teknolojiden faydalanacağına dikkat çekmiştir.

Hz. Mehdi (as)’ın Talebeleri, Kalu Bela'da Allah'ın Kendilerinden Ahit Aldığı Müminlerden Oluşacaktır

Ali bin Ebu Hamza der ki: İmam Ebu Abdullah Cafer-ı Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: "Kâim aleyhisselam Mehdikıyam ettiğinde halkın çoğu onu inkar edecektir. Çünkü o reşit bir genç olarak zuhur edecektir. MEHDİ'Yİ, SADECE ZERR ALEMİNDE ALLAH'IN AHİT ALDIĞI MÜMİNLER KABULLENECEKTİR." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 247)

Hz. Mehdi (as)’ın Ashabından Olmak İsteyen Bir Müslüman Sabırlı, Takva ve Güzel Ahlaklı Olmalıdır

İmam Cafer Sadık (as) şöyle buyurur:
KİM KAİM MEHDİ'NİN ASHABINDAN OLMAK İSTERSE BEKLEMELİ ve BEKLEYİŞ HALİNDE KENDİSİNDEN TAKVA ve GÜZEL AHLAK SERGİLEMELİDİR. (Biharu'l Envar, cilt 52, s.140, hadis, 5)

Hz. Mehdi (as)’ın Sevenleri Televizyon ve Radyo Yayınları Yoluyla Onu İzleyecekler ve Süratli Vasıtalarla Kısa Süre İçinde Onun Yanına Geleceklerdir

Peygamber Efendimiz (sav)’den rivayet edilen bu hadiste, Allah'ın yeryüzünde özel olarak seçip hazırladığı bu kişilerin Hz. Mehdi (as)'ın konuşmalarını dünyanın çeşitli yerlerindeki televizyon ve radyo yayınları yoluyla duyarak, uçakla ya da diğer süratli vasıtalarla çok kısa bir süre içerisinde Hz. Mehdi (as)'ın yanına geleceklerine işaret edilmektedir.
İmam Sadık (as) şöyle buyurmuştur: Mehdi Rükn ve Makam arasında durur, yüksek sesle şöyle seslenir: "Ey benim temsilcilerim, özel dostlarım, ey BEN ZUHUR ETMEDEN ALLAH'IN BANA YARDIM ETMESİ İÇİN YERYÜZÜNDE HAZIRLADIĞI KİMSELER, itaat ederek bana gelin." Onlar YERYÜZÜNÜN DOĞU veya BATISINDA MİHRAP veyaYATAKLARINDA OLDUĞU HALDE İMAM MEHDİ'NİN SESİNİ İŞİTİRLER. Bu bir tek ses onların HEPSİ NİN KULAĞINA GİDER ve HEPSİ ONA DOĞRU HAREKET EDERLER. ÇOK GEÇMEDEN GÖZ AÇIP KAPATINCAYA KADAR HEPSİ HUZURUNA VARIRLAR. Bu (azametli toplantı) Rükn ve Makam arasında (Güneş doğmadan önce) gerçekleşecektir." (Bihar-ül Envar, cilt 53, s. 7)

Hz. Mehdi (as)’ın Talebeleri Boğaz Köprüleri'nden Geçecekler, Uçakla Seyahat Edeceklerdir

... Mehdi'nin talebeleri SU ÜZERİNDE YÜRÜR ve BULUTLAR ÜZERİNDE DOLAŞIRLAR... (Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 318; Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, s. 148 Basaaer al-Darajaat'dan aktarıyor.)
Peygamber Efendimiz (sav)’den rivayet edilen bu hadiste Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinin boğaz köprüsü'nden geçeceklerine ve uçakla seyahat edeceklerine işaret edilmektedir.

Hz. Mehdi (as)’ın Talebeleri Ölü Hayvan ve Bitki Fosillerini Canlılarıyla Kıyaslayarak İnsanlara Gösterecekler, Bu Şekilde Allah'ın İzniyle Darwınızm'i ve Materyalizmi Etkisiz Hale Getireceklerdir

Allah'ın izniyle Mehdi'nin talebeleri ÖLÜLERİ CANLANDIRIRLAR... (Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 318; Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, s. 148 Basaaer al-Darajaat'dan aktarıyor.)

Dediler ki:
"Sen Yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok.
Gerçekten Sen, herşeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın."
(Bakara Suresi, 32)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder