3 Ağustos 2016 Çarşamba

6. Bölüm : Hz. Mehdi (as)’ın Çıkışından Önce Toplumda 
Meydana Gelecek Dejenerasyon

Hz. Mehdi (as) Zuhur Ettiğinde Çoğunluk Namaz Kılmayacak, İslam'da Şarabın Haram Kılındığından Dahi Habersiz Olacaklardır

Hz. Huzeyfe'nin anlattığına göre, Resulullah Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:
"Ey Huzeyfe! O günde Mehdi zuhur ettiğinde) onlar Ridde (dinden çıkmak) üzere olacaklardır. ŞARABIN HELAL OLDUĞUNU ZANNEDECEKLER ve NAMAZ da KILMAYACAKLARDIR." (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal)

Hz. Mehdi (as)’ın Zuhuru Öncesinde İftira ve Yalancı Şahitlik Yaygınlaşacak

Kıyametten hemen önce... yalancı şahitlik yaygınlaşır, hakka şahitlik ise gizlenir. (Ramuz El - Hadis, 1/121)
İftiranın yangınlaşması kıyamet alametlerindendir. (Ölüm- Kıyamet -Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 450)

Hz. Mehdi (as)’ın Zuhurundan Önce Toplumda Uyuşturucuya ve Cinayetlere Bağlı Ölümler Artacaktır

Ali (as) şöyle buyurmuştur: "MEHDİ 'NİN KIYAMININ ÖNCESİNDE KIRMIZI ÖLÜM ve BEYAZ ÖLÜM OLACAK...(Ikdü'd-Dürer, s. 98, Gaybet-ı Numani, s. 397, Gaybet-ı Şeyh Tusi, s. 267, Biharü'l-Envar, c. 52, s. 211)
Hadiste, ahir zamanda Hz. Mehdi (as)'ın çıkışından önce toplumlarda cinayet olaylarının yoğunlaşacağına dikkat çekilmiştir. Hadisten açıkça anlaşıldığı gibi, günümüzde BEYAZ ZEHİR (her türlü uyuşturucu madde) olarak adlandırılan uyuşturucular ile hadiste belirtildiği gibi BEYAZ ÖLÜM gerçekleşecek ve insanları maddi ve manevi olarak öldürecektir. Ayrıca hadiste ifade edilen (kan renginde) KIRMIZI ÖLÜM'le de Hz. Mehdi (as) öncesinde KANLI CİNAYETLER İŞLENECEĞİNE dikkat çekilmiştir. KIRMIZI ve BEYAZ ÖLÜMLERİN sayısındaki bu artış, Hz. Mehdi (as)'ın zuhurunun alametlerindendir.

Ahir Zamanda İnsanlar Arasındaki Sevgisizlik Hem Kıyamet Alameti Hem de Hz. Mehdi (as)’ın Çıkış Alametidir

Herkese umumi olarak değil de YALNIZ (TANIDIĞI, BİLDİĞİ) KİMSELERE SELAM VERİL(DİĞİ ZAMAN GEL)MEDİKÇE... kıyamet kopmayacaktır. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, İmam Şarani, Tezkiretil Kurtubi Bedir Yayınevi, İstanbul 1981, s. 461, no. 845)
Amîre bint-ı Nufeyl der ki: "İmam Hüseyn aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum: "SİZLER BİRBİRİNİZDEN BERÎ (UZAK) OLDUĞUNUZU SÖYLEMEDİKÇE, BİRBİRİNİZİN YÜZÜNE TÜKÜRMEDİKÇE BİRBİRİNİZİ TEKFİR ETMEDİKÇE (inkarcılıkla suçlamadıkça) ve BİRBİRİNİZE LÂNET OKUMADIKÇA BEKLEDİĞİNİZ MEHDİ'NİN ZUHURU VUKU BULMAYACAKTIR. Arzettim ki: Öyleyse o zamanda hiçbir hayr yoktur. Buyurdu ki: "Hayrın hepsi o zamandadır. Kâim'imiz (Hz. Mehdi (as)) kıyam edecek ve bunların hepsini ortadan kaldıracaktır." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 241)
Nüfeyl'in kızı Ümeyre şöyle diyor: "Hz. Hasan'in kızının şöyle dediğini duydum: "Beklediğiniz bu iş (MEHDİ'NİN ÇIKIŞI) BAZILARINIZ BAZILARINDAN BERİ OLDUĞUNUZU, UZAK DURDUĞUNUZU İZHAR EDİP (gösterip) LANETLEŞMEDİKÇE asla meydana gelmeyecektir." (Bihar-ul Envar, c. 52, s. 211)

Rivayetlerde, Hz. Mehdi (as)’ın Olmadığı Ortamda, 'Yeryüzündeki Her Şeyin Bozulmaya Uğrayacağı' Bildirilmiştir

Ebu Hamza şöyle diyor: "İmam Sadık (as)’a dedim ki, " MEHDİ OLMADAN YERYÜZÜ BAKİ KALIR MI?" İMAM, "EĞER YERYÜZÜ İMAMSIZ MEHDİSİZ KALIRSA ALTI ÜSTÜNE GEÇER" buyurdular. (Usul-u Kafi, İslamiye baskısı, 1381, c. 1, s. 334)
Veşşa diyor ki: "İmam Riza'ya (as), "Yeryüzü imamsız (Hz. Mehdi (as)'sız) kalır mı?" diye sordum. İmam (as) "Hayır" diye buyurdu. ... İmam (as) daha sonra şöyle buyurdular: "YERYÜZÜ İMAMSIZ, MEHDİSİZ KALMAZ, AKSİ TAKDİRDE YERYÜZÜ ALTÜST OLUR." (Usul-u Kafi, c. 1, s. 334)
Mufazzal bin Ömer Emirülmüminin aleyhisselam, Küfe şehrinin minberinde şöyle buyurdu: "BİLİNİZ Kİ YERYÜZÜ ALLAH'IN HÜCCETİ (HZ. MEHDİ (as)) OLMADAN AYAKTA DURAMAZ... EĞER ALLAH'IN HÜCCETİ (HZ. MEHDİ (as)) BİR AN YERYÜZÜNDEN ÇEKİLSE, YER HALKIN ÜZERİNE ÇÖKER." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 162)
Allah her dönemde yeryüzündeki bozgunculuğun önlenmesine; insanların refah ve mutluluğuna insanlara Allah'ın dinini tebliğ eden elçilerini vesile kılmıştır. Allah'ın, ahir zamanda tüm yeryüzünün huzur ve kurtuluşuna vesile kıldığı kişi de Hz. Mehdi (as)'dır. Nitekim hadislerde Hz. Mehdi (as)'ın olmadığı ortamda yeryüzünün çeşitli felaketlerle helake ve bozulmaya uğrayacağına; tüm dünyada müthiş bir anarşi ve karmaşa oluşacağına işaret edilmiştir. Nitekim Hz. Mehdi (as)'ın ortaya çıkışının yaklaştığı bu dönemde de dünyanın pek çok yerinde terörün, savaşların, katliamların hüküm sürdüğü görülmektedir.
Bediüzzaman Said Nursi de eserlerinde Hz. Mehdi (as)'ın bu özelliğine dikkat çekmiştir.
(Mehdi'nin) İkinci vazifesi:
Hilafet-ı Muhammediye (asm) ünvanı ile (Peygamberimiz (sav)’in halifesi, yani Müslümanların manevi lideri ünvanı ile) şeair-ı İslamiyeyi (İslam ahlakının esaslarını) ihya etmektir (yeniden canlandırmaktır.) Alem-ı İslam'ın vahdetini (İslamaleminin birliğini) nokta-ı istinad edip (dayanak noktası yapıp) BEŞERİYETİ (insanlığı) MADDİ ve MÂNEVİ TEHLİKELERDEN ve GADAB-ı İLÂHİ'DEN (Allah'ın azabından) KURTARMAKTIR... (Emirdağ Lahikası, s. 259)
Bediüzzaman'ın açıklamalarına göre Hz. Mehdi (as), İslam dünyasının manevi lideri olarak tüm ahir zamanın zorlu fitne ve karmaşası içerisinde yaşayan insanlığı, maddi manevi tüm tehlikelerden kurtaracak; insanların Allah'ın gazabından sakınmalarına, dolayısıyla da dünyada ve ahirette kurtuluşlarına vesile olacaktır.

Hz. Mehdi (as), « İnsanların Çeşitli Yerlere Dağıldığı» Bir Dönemde Ortaya Çıkacaktır

Ebu'l Hicaf da Peygamberin (sav) üç defa şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: "Mehdi hususunda müjdeler olsun sizlere,HALKIN DAĞILDIĞI ve zorlukların baş gösterdiği ZAMAN MEHDİ ZUHUR EDECEKTİR..." (Bihar-ul Envar, c. 51, s. 74)
Rivayette, Hz. Mehdi (as)'ın çıkışından önceki dönemde, "halkın dağınık halde olacağı" haber verilmiştir. Bu da insanların çalışmak, para kazanmak gibi çeşitli amaçlarla yabancı ülkelere gideceklerini ve dağınık halde olacaklarını göstermektedir.

Hz. Mehdi (as), İnsanların Birbirleriyle En Geçimsiz ve En Kavgacı Oldukları Dönemde Ortaya Çıkacaktır

Mufazzal bin Ömer der ki, İmam Ebu Abdullah Cafer-ı Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: "...Ve HALKIN EN ŞİRRETLİLERİ OLDUĞUNDA, MEHDİ ORTAYA ÇIKACAKTIR)."(Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 187)

Hz. Mehdi (as) İnsanların Kötülük, Canilik ve Zulümden Bıktığı Bir Dönemde Ortaya Çıkacaktır

Seleme b. Züfer şöyle der: "Bir gün Hüzeyfe'nin yanında "Mehdi kıyam etmiştir" denildiğinde, Hüzeyfe: "Eğer Mehdi kıyam etmişse sizler Resulullah'ın (sav) zamanına yakın kimselersiniz ve ashab henüz aranızda yaşamaktadır. O halde gerçekten mutlu ve saadet ehli kimseler olursunuz. Ama hayır, bu doğru değildir, MEHDİ İNSANLARIN KÖTÜLÜK, CANİLİK ve ZULÜMDEN BIKTIĞI ve hiçbir gaib (gizli yaşayan) onun kadar aziz ve sevgili olmadığı BİR ZAMANDA KIYAM EDECEKTİR." dedi. (El-Havi, c. 2, s. 159)

Hz. Mehdi (as)’ın Gaybeti Döneminde Toplumda Şiddet, Anarşi ve PKK Terörü Ortaya Çıkacaktır

Hz. Mehdi (as)'ın tutuklanma veya benzeri sebeplerle insanların arasında görünmediği gaybet dönemleri olacaktır. Bu dönemde insanlar Hz. Mehdi (as)'ın kaybolduğunu, hatta kimileri vefat ettiğini bile düşüneceklerdir.
"Bu kıyamın sahibi Mehdi'nin iki gaybeti vardır. BİR GAYBETİ (hapiste kaldığı dönem) O KADAR UZAYACAK Kİ şöyle diyecekler: "Öldü." Bazıları diyecek ki: "Öldürüldü." Bazıları diyecek ki: "Gitti..." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 198)
... SONUNDA BENİM EVLATLARIMDAN MEHDİ HALKIN GÖZLERİNDEN GAYBA ÇEKİLECEK. HALK ONUN KAYBOLDUĞUNU, ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ veya ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEYECEK.
SONRA FİTNE DOĞACAK ve BELALAR İNECEK, KAVMİYETÇİLİK TAASSUBU DİRİLECEK, HALK DİNİNDE YOLUNU KAYBEDECEK. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 163)
Yukarıdaki hadiste ise Peygamberimiz (s.a.v); "... SONRA FİTNE DOĞACAK ve BELALAR İNECEK, KAVMİYETÇİLİK TAASSUBU DİRİLECEK, HALK DİNİNDE YOLUNU KAYBEDECEK." ifadesiyle, Hicri 1400 (1979-1980)'lerle birlikte toplumda büyük kargaşa ve fitnelerin baş göstereceği, insanların din ahlakından uzaklaşıp Marksist, komünist, ateist ve Darwinist görüşlere saptığı bir döneme dikkat çekmektedir. Gerçekten de toplumda "80'ler" olarak adlandırılan, özellikle Türkiye'de anarşi terör kargaşa ve huzursuzluğun son derece geliştiği, halkın can ve mal güvenliğinin, huzurunun kalmadığı bir döneme girilmiştir. Özellikle PKK terörü, Türk toplumunda Kürt-Türk ayrımı varmış gibi gösterip, yönünde büyük bir fitne konusu ortaya atarak toplum içinde kavmiyetçilik ruhunun doğmasına neden olmuştur. Halkı, İslam dininin sıcak, barışçıl, sevgi dolu, huzurlu ruhundan uzaklaştırıp; komünist, Marksist ve Darwinist bir görüşe çekmiştir. Ancak Hz. Mehdi (as)'ın zuhur etmesi ile inşaAllah bu batıl ideolojiler fikren yerle bir olacak ve Allah inancı, tüm hızla dünyada yayılacaktır.
Multeci Slovakya

Hz. Mehdi (as)’ın Çıkış Alametlerinden Biri de, İnsanların Doğru Yoldan Ayrılmış Olmalarıdır

Hz. Ali şöyle buyurmaktadır: "İNSANLAR AZGINLIK YOLUNDA SAĞ ve SOLU TUTMUŞ DOĞRU YOLU BİR KENARA ATMIŞLAR."(Nehc-ul Belaga, Hutbe 150)

Hz. Mehdi (as), Zorlukların Baş Gösterdiği Bir Dönemin Ardından Ortaya Çıkacaktır

Ebu'l Hicaf da Peygamberin (sav) üç defa şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: "Mehdi hususunda müjdeler olsun sizlere. Halkın dağıldığı ve ZORLUKLARIN BAŞ GÖSTERDİĞİ ZAMAN MEHDİ ZUHUR EDECEKTİR..." (Bihar-ul Envar, c. 51, s. 74)

Hz. Mehdi (as)’ın Çıkışından Önceki Baskı Ortamında Kimse Allah'ın Adını Rahatça Anamayacaktır

Şeyh Tusi'nin El-Emali kitabında: "Tüm dünya fesatla dolacak. KİMSE ALLAH DİYEMEYECEK. Sonra Yüce Allah benden ve benim ailemden Mehdi'yi gönderecek. Ondan öncekilerin adaletsizlikle dolduracağı gibi, Mehdi dünyayı adaletle dolduracak." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 120)
Şeyh Tusi'nin El-Emali kitabında: "Dünya öylesine baskı ve adaletsizlikle dolacaktır ki, KİMSE ALLAH'IN İSMİNİ GİZLİ OLMAKSIZIN SÖYLEYEMEYECEKTİR. Sonra Allah dünyayı baskı ve adaletsizlikle dolu olduğu gibi, dürüstlük ve adaletle dolduracak erdemli bir topluluğu Mehdi cemaatini getirecektir." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 186)

Hz. Mehdi (as), İnsanların Yaşadıkları Sıkıntı ve Zulümden Yakındıkları Bir Dönemde Zuhur Edecektir

Ebu'l Hicaf da Peygamber'in (sav) üç defa şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: “Hz. Mehdi (as) hususunda müjdeler olsun sizlere. HALKIN DAĞILDIĞI ve ZORLUKLARIN BAŞ GÖSTERDİĞİ ZAMAN MEHDİ ZUHUR EDECEKTİR. ZULÜM ve SİTEMLE DOLAN YERYÜZÜNÜ ADALETLE DOLDURACAKTIR. KULLARIN KALBİNE ALLAH'A KULLUĞU YERLEŞTİRECEK ve ADALETİ HERKESİ KAPLAYACAKTIR.(Peygamberin Ehl-ı Beytinden Olan Hz. Mehdi (a.s.), sf 16; Bihar-ül Envar, c.51, s.74)
Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın; halkın mezhep ayrılıkları olduğu, gruplaşıp birbirinden ayrıldıkları, ırk ayrımlarının yaşandığı, ekonomik sıkıntıların baş gösterdiği, anarşi ve terörün şiddetini artırdığı bir dönemde zuhur edeceği haber verilmiştir. Peygamberimiz (sav) bu hadisi 3 kere tekrar etmiştir. Bu dönemde insanların ekonomik kriz, pahalılık ve başlarına gelen maddi ve manevi sıkıntılardan, yaşadıkları zulümlerden dolayı sürekli şikayet edeceklerini de ifade etmiştir.

Hz. Mehdi (as)’ın Zuhurundan Önce Yönetim Sistemleri Yıkılacak, Ekonomik Çöküntüler Yaşanacaktır

Bütün bunlar (ahir zaman alametleri) ÜLKELERİN DEĞİŞMEYE UĞRAYACAĞI, KULLARIN ZAYIF DURUMA DÜŞECEĞİ ve HZ. MEHDİ (as)’ın ÇIKMASINDAN ÜMİT KESİLECEĞİ BİR DÖNEMDE GERÇEKLEŞECEKTİR. İşte o zaman benim soyumdan olan KAİM MEHDİ, BİR KAVİMLE ORTAYA ÇIKACAK ve ALLAH, BU KAVİM ARACILIĞIYLA HAKKI ÜSTÜN GETİRİP ONLARIN İLİM KILINÇLARI ile BATILI SÖNDÜRECEKTİR... Ey insanlar, Hz. Mehdi (as)'ın çıkışı ile müjdelenin. Çünkü AIlah'ın vaadi gerçektir, boşa çıkmaz. O'nun hükmü geri çevrilmez. O, her şeyi hikmet üzere yapar ve her şeyi bilir. ALLAH'IN FETHİ YAKINDIR(Yenabiu'l-Mevedde, s. 440)
Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as)'ın zuhur etmesinden ümit kesildiği; bazı sözde din alimlerinin "Hz. Mehdi (as) şahsı manevidir, gelip geçmiştir, Hz. Mehdi (as)'ın gelişini beklemeyin, Hz. Mehdi (as) bu yüzyılda gelmez, yüzyıllar sonra gelecek dolayısıyla da İslam ahlakının hakimiyeti de bu yüzyılda olmaz..." yönündeki izahlarda bulunacakları bir dönem tarif etmiştir. Bu dönemde dünyanın içine gireceği buhranları haber vermiş, bazı ülkelerde siyasi rejimlerin değişeceğini ifade etmiştir. Gerçekten de içinde yaşadığımız dönemde komünist rejimle yönetilen birçok ülkede yönetim sistemleri değişmiş, ard arda büyük ekonomik buhranlar yaşanmıştır. Ayrıca yine tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalıklar, kültürel çöküntüler de peşpeşe yaşanmaktadır. Bu alametlerin arka arkaya bir kolyenin kopan boncukları gibi gerçekleşmesi Hz. Mehdi (as)'ın zuhur ettiğini ve görev başında olduğunu göstermektedir.

Hz. Mehdi (as) İnsanların, Artık Kendilerini Yönetecek Tek Bir Kişi Bile Bulamayacakları Bir Dönemde Zuhur Edecektir

Hz. Mehdi (as), zuhur etmeden önce, onun yaşadığı toplumda insanlar kendilerini yönetmeleri için her kesimden birçok kişiyi başa geçirmiş ancak aradıkları adaleti, huzuru, esenliği barışı ve güveni toplumda sağlayamamış olacaklardır.
Hişam b. Salim İmam Sadık (as)'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:
"HALKIN TÜM KESİMLERİ İKTİDARA ULAŞMADIKÇA MEHDİ ZUHUR ETMEYECEKTİR." Böylece hiç kimse "EĞER BİZ EGEMEN OLUP HÜKÜMET KURSAYDIK ADALETLİ DAVRANIRDIK" diyemeyecektir. (Bihar-ül Envar, c. 52, s. 244)

İnsanlar Çözüm Arayacak, Sonunda Kurtuluşu -Allah'ın İzniyle- Hz. Mehdi (as)’da Bulacaklardır

Hz. Cafer Sadık (as) şöyle buyuruyor: "Halk her yerde (kurtarıcı) aramaya koyulur. Mehdi'den başkasını bulamayınca yine ona Mehdi'ye doğru koşarlar." (Bihar, c. 52, s. 326)
Hz. Bakır (as), Eban b. Tağlib'e şöyle buyurdu: "... Mehdi de bizdendir ve ahir zamanda dini koruyacaktır." (İsbat-ul Hudat, c. 2, s. 559)

Ahir Zamanda İnsanların Suretlerinde Bozulma ve Çirkinleşme Olacaktır

Peygamberimiz (sav) hadislerinde, ahir zamanda insanların suretlerinin değişeceğini, tiplerinin bozulacağını, üzerlerinde 'insan' sıfatının kalmayacağını, yüzlerinin nursuz, anlamsız ve heybetsiz bir görünüm alacağını ve insan görünümlerinin kaybolacağını; neşesiz, ölü gibi perişan, sevinçsiz ruhsuz insanlar oluşacağını haber vermiştir.
Aişe (ra)'dan: "BU ÜMMETİN SONUNDA, hasf (yere batma), MESH (SURET DEĞİŞMESİ) ve kazif (taş yağması) olacaktır.." (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 111)
Ahir zamanda yere batma, taş yağma zuhur edecek ve İNSAN KILIĞINDAN ÇIKMA OLACAKTIR. (Hz. Sehl İbni Saad, Ramuz El Ehadis, cilt 2, s. 302/8)

Hadislerde Belirtilen “Gökten Taş ve Benzerlerinin Yağması”, Günümüzde Dünyanın Pek Çok Yerini Hedef Alan Bombardımanlarla Gerçekleşmektedir

Aişe (ra) dan: "BU ÜMMETİN SONUNDA, HASF (YERE BATMA), mesh (suret değişmesi) ve KAZİF (TAŞ YAĞMASI) OLACAKTIR..." (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 111)
Ali b. Ebû Tâlip ve Ebû Hureyre (ra) dan nakl edildiğine göre Allah'ın Resûlü sellellâhü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır:
"... ZELZELE, YERLE BİR OLMA FELAKETİNİ, suretlerin maymun veya domuza dönüşmesini, GÖKTEN TAŞ ve BENZERLERİNİN YAĞMASINI BEKLEYİN!" (Tirmızi) (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 114)
AHİR ZAMANDA YERE BATMA, TAŞ YAĞMA ZUHUR EDECEK ve insan kılığından çıkma olacaktır. (Hz. Sehl İbni Saad, Ramuz El Ehadis, cilt 2, s. 302/8)
Peygamberimiz (sav) hadislerinde, ahir zamanda "gökten taş ve benzerlerinin yağacağını", "zelzeleler olacağını", "yerle bir olma felaketinin gerçekleşeceğini" ve "yere batma olaylarının olacağını" haber vermiştir. Asrımızda dünyanın pek çok yerinde bombardımanla gökten taş yağmaktadır. Yere düşen bombalar; -hadiste "taş ve benzerlerinin yağacağı" sözleriyle ifade edildiği gibi- yerdeki toprağı ve taşı kaldırıp insanların üzerine fırlatmakta ve bunun sonucunda da geniş kitleler halinde insanların öldüğü felaketler gerçekleşmektedir.

İnsanlar Hz. Mehdi (as)'ı, Evlerinde, Sokaklarda Görecekler, Onu Sıklıkla İzleyecekler; Ancak 'Hz. Mehdi (as)' Olduğunu Fark Etmeyeceklerdir

Sedir-ı Seyrefi der ki: İmam Ebu Abdullah Cafer-ı Sadık aleyhisselam'dan duydum ki: "... Hakkı gaspolunan ve inkar olunan mazlum imamınız ve bu (gaybetin) sahibi MEHDİ ONLARIN ARASINDA DOLAŞIR, PAZARLARINDA GEZER, ONLARIN BASTIĞI YERLERDEN GEÇER.
AMA ONLAR ONU MEHDİ'Yİ TANIMAZLAR, ta ki sonunda Allah kendisini onlara tanıtması için tıpkı Hz. Yusuf (as)’a verdiği gibi ona izin verir." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 189)
Amr bin Sa'd, Emirülmüminin Ali bin Ebi Talib aleyhisselam'dan nakleder: "... Ali'nin Rabbine andolsun ki hüccet MEHDİ AYAKTA OLACAK, DÜNYANIN YOLLARINDA YÜRÜYECEK, EVLERE ve SARAYLARA GİRECEK, BU YERİN DOĞUSUNDA ve BATISINDA GEZECEK, SÖZLERİ DUYULACAK, CEMAATE SELAM VERECEK, GÖRECEK ama vaadedilen zamana ve gökten şu ses gelene kadar bilinmeyecek." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 167)
Peygamberimiz (sav), ortaya çıkışından önceki dönemde Hz. Mehdi (as)'ın insanlar arasında sıklıkla görüleceğini; insanların onu evlerinde otururken, sokaklarda dolaşırken göreceklerini, televizyonlardan, internetten sesini duyup görüntülerini izleyeceklerini, ismini duyacaklarını, ancak buna rağmen onun Hz. Mehdi (as) olduğunu anlamayacaklarını bildirmiştir. Aynı şekilde Hz. Mehdi (as)'ın insanlar arasında, çarşılarda, pazarlarda da dolaşacağını; ancak onun Hz. Mehdi (as) olduğunu ummadıkları için insanların yine onu herhengi biri zannedip tanımayacakları da belirtilmiştir. Hadislerde verilen bu bilgiler, Hz. Mehdi (as)'ın insanlar arasında tanınan, bilinen; oldukça göz önünde olan, namı ve şöhreti herkes tarafından bilinen ancak, 'Hz. Mehdi (as) sıfatıyla tanınmayan' bir kimse olacağını göstermektedir.

Hz. Mehdi (as), 'Ben Hz. Mehdiyim' Demeyecek; Ancak İnsanların Gözlerindeki Gaflet Perdesini Kaldırarak, 'Mehdi Gerçeğini' Anlamalarını Sağlayacaktır

Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum: "... Buyurdu ki: Mehdi kıyam ettiğinde Resulullah'ın yolundan gidecektir. YALNIZ MEHDİ, RESULULLAH (sav)’in ESERLERİNİ AÇIKLAYACAKTIR..." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 191)
Hz. Mehdi (as) hikmetli anlatımlarıyla insanların feraset ve basiretlerini açacaktır. Açıkça "Ben Hz. Mehdi (as)'ım demeyecektir; fakat manen Hz. Mehdi (as)'ın varlığına ve gücüne işaret ederek insanların gözlerindeki gaflet perdesini kaldırıp "Mehdi gerçeğini" anlamalarını sağlayacaktır. Hz. Mehdi (as), Hz. Mehdi (as)'dan bahsettikçe, insanlar giderek onun Hz. Mehdi (as) olduğuna samimi olarak kanaat getirecek ve ona manen tabi olmak isteyeceklerdir.

İnsanların Hz. Mehdi (as)’ı Tanıyamamalarının Bir Hikmeti de Allah'ın Hz. Mehdi (as) Üzerindeki Korumasıdır

AMA ALLAH HALKIN NEFİSLERİNE KARŞI ZULMÜ, CEFASI ve İSRAFI YÜZÜNDEN, MEHDİ'Yİ HALKTAN GİZLEYECEKTİR.(Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 162)

Hz. Mehdi (as), İlk Başlarda İsminin Meşhur Olmasından Kaçınacaktır

Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde verilen bilgilerden, ortaya çıkışından önceki dönemlerde Hz. Mehdi (as)'ın isminin meşhur edilmeyeceği anlaşılmaktadır. Hz. Mehdi (as)'ın isminin meşhur edilmemesi için tek yol müstear isim kullanmasıdır. Bu yüzden Hz. Mehdi (as) da faaliyetlerine başladığı ilk dönemlerde kendi ismini gizleyecek, kendi adı yerine başka bir isim kullanacaktır.
Mufazzal bin Ömer der ki: İmam Ebu Abdullah Cafer-ı Sadık aleyhisselam'ın huzurunda idim ve benimle birlikte başkaları da vardı. İmam aleyhisselam bize şöyle buyurdu: "SAKIN MEHDİ 'NİN ADINI MEŞHUR ETMEYİN"... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 174)
Aynı hadisi, şeyhimiz Muhammed bin Yakub-u Kuleyni (ra) da nakleder: "Allah sizlerin hidayetinizi artırsın görüyor musunuz?MEHDİ'NİN ADININ MEŞHUR EDİLMEMESİ HAKKINDAKİ HADİSLERDE İMAM NE BUYURUYOR: "MEHDİ'NİN ADINI MEŞHUR ETMEYİN"..." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 175)

Hz. Mehdi (as) İnsanlara Görünecek, Ancak Allah Onun Hz. Mehdi (as) Olduğunu Bir Süre İnsanlardan Saklı Tutacaktır

Allah Teala Mehdi ile insanlar arasına bir örtü çeker, onlar onu görürler ama tanımazlar. (Kemalu'd-din, c. 2, s. 351)
Cicekli Erik Dali

Samimi Müslümanlar Hz. Mehdi (as) ve Talebelerini, Zamanla Sevip Takdir Edeceklerdir

… Hz. Peygamber... şöyle dedi: "Cebrail bana haber verdi ki, Ehl-ı Beyt'im benden sonra zulme uğrayacak. Bu zulüm onlardan olan Mehdi ortaya çıkıncaya, ONLARIN MEHDİ ve TALEBELERİNİN ŞANI YÜCELİNCEYE ve İSLAM ÜMMETİ ONLARI SEVMEKTE BİRLEŞİNCEYE KADAR DEVAM EDECEKTİR. O DÖNEMDE ONLARI KÖTÜLEYENLER AZALACAK, SEVMEYENLERİ ZELİL OLACAK ve ÖVENLERİ ÇOĞALACAKTIR." (Hidayet Önderleri, Hz. Muhammed Mustafa, 1. Cilt, s. 314)
Ahir zamanda; Hz. Mehdi (as)'ın zuhurundan önce Müslümanlara şiddetli baskı, şiddet ve eziyet uygulanacaktır. Ancak insanlar Hz. Mehdi (as)'ın zuhur ettiğini, tecelli eden ahir zaman alametlerinin ardı ardına ve birbirini izler şekilde gerçekleşmesinden anlayacaklardır. Bu dönemde Hz. Mehdi (as) ve ihlasla Allah'a bağlı olan talebelerinin adları çok fazla anılmaya başlayacaktır. Ünleri dünya çapında yayılacaktır. Ardından iman edenler Hz. Mehdi (as) ve talebelerini sevmede yavaş yavaş birleşeceklerdir. Ancak bu dönem gelene kadar Hz. Mehdi (as) ve talebelerine karşı zulüm, baskı ve eziyet devam edecek, onu kötüleyenler olacaktır. Ancak zamanla bu kişiler azalacak, - tevbe edip, niyetlerini değiştirenler hariç- bu kişiler hor ve aşağı bir konuma düşeceklerdir. Hz. Mehdi (as)'ı seven, öven insanların sayısı zamanla çok artacaktır.

Ortaya Çıkışından Önce Hz. Mehdi (as)’ın Namı ve Şöhreti Sürekli Olarak Yayılacaktır

Hz. Mehdi (as)'ın tanınmasına dair ipucu veren önemli bilgilerden biri, "Hz. Mehdi (as)'ın namının ve şöhretinin dünya çapında sürekli olarak yayılmasıdır." İnsanlar, Hz. Mehdi (as) olduğunu bilmeseler de, hadislerde belirtilen pek çok şekilde, Hz. Mehdi (as)'ı sıklıkla görecek, sesini duyacak, fikirlerini öğrenecek, eserlerini, çalışmalarını izleyecek ve yine sıklıkla ondan bahsedeceklerdir. Hadislerde bu dönemde tüm insanların çok sık olarak Hz. Mehdi (as)'dan bahsedecekleri, onun adını anıp, onun hakkında konuşacakları, ona karşı büyük bir sevgi ve muhabbet duyacakları şöyle bildirilmiştir:
MEHDİ ZUHUR EDER, HERKES SADECE ONDAN KONUŞUR, ONUN SEVGİSİNİ İÇER ve ONDAN BAŞKA BİR ŞEYDEN BAHSETMEZLER. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 33)
Mehdi gelince, İNSANLAR ONU AŞK ve MUHABBETLE KUCAKLAYACAKLARDIR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder