3 Ağustos 2016 Çarşamba

8. Bölüm: Hz. Mehdi (as)'ın Fiziksel Özellikleri

Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as)'ın ahlakı ve ilmi mücadelesinin yanı sıra, fiziksel özelliklerini de çok detaylı olarak tarif etmiştir. Peygamberimiz (sav)’in Hz. Mehdi (as) hakkındaki tasvirleri o kadar detaylı ve açıktır ki, Hz. Mehdi (as) ortaya çıktığında kendisini görenler bu tasvirlerden hemen kendisini tanıyacaklardır.

Hz. Mehdi (as)’ın Dış Görünümünün Belirlenmesindeki ve Tanınmasındaki Hayret Verici Detaylar

Peygamberimiz (sav) hadislerinde, kendisinden sonraki asırlarda gerçekleşecek olaylar ya da kişilerin hiçbiri hakkında, Hz. Mehdi (as) hakkındaki kadar çok ve detaylı bilgi vermemiştir.
Hadislerde, Hz. Mehdi (as)'ın ahlakı, hayatı ve yapacağı faaliyetler kadar, fiziksel özellikleri hakkında da hayranlık uyandırıcı derecede ayrıntılı tarifler yer almaktadır. Bunların hepsi topluca değerlendirildiğinde, bu özelliklerin herhangi bir insanda tevafuk olarak bir araya gelmiş olamayacağı açıkça anlaşılmaktadır.
Bu durum, aynı zamanda da Müslümanların Hz. Mehdi (as)'ı en doğru şekilde tanıyıp teşhis edebilmelerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Hz. Mehdi (as) ile karşılaşıldığında, inşaAllah tüm Müslümanlar, Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde Hz. Mehdi (as)'ın fiziksel özellikleriyle ilgili olarak yapılan tüm hayret verici detaylı tariflerin doğruluğunu bizzat göreceklerdir.

Genel Görünümü: Güzel Simalıdır

Hz. İmam Hüseyin'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: "... Zira MEHDİ HALKA GÜZEL SİMALI BİRİ OLARAK GELECEKTİR..." (Ikd-üd Dürer, s. 41)


Humran bin A'yân der ki, İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam'a: "… Senin sahibin Mehdi geniş karınlıdır, alnında iz vardır,YÜZÜ GÜZELLERİN EVLADIDIR. (YANİ YÜZÜ GÜZELDİR)" (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 253)

Peygamberler Gibi Azametlidir

Abdullah bin Zamre, İbn-ı Mâti-ı Himyeri (Kâ'b-ul Ahbar)'den nakleder ki şöyle dedi: "... Kıyam edecek Kâim Mehdi, .... ALLAH PEYGAMBERLERE VERDİĞİ (AZAMETİ) Mehdi'ye de VERECEKTİR..." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Nmani s. 169)

Yüzü Nurludur

Mehdi'nin yüzü parlayan YILDIZ GİBİ NURLUDUR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 33 Kitab-ül Burhan Fi Alamatil-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.22)


Mehdi GÜZEL YÜZLÜDÜR. YÜZÜNÜN NURLARI ONA AZAMET VERİR.
 (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
Suslu 8BolumBaslik Pembe Cicek Buketi

Çehresi Huzur Verir

Mehdi'nin GÜZELLİĞİ TEMİZ YÜZÜNDEN YÜKSELİR, SABAH MELTEMİ HUZUR VEREN ÇEHRESİNDEN YAYILIR.(Minanur Rahman, 2/237)

Yüzü Görkemlidir

Resullulah (sav) buyurdu: "… Mehdi'nin YÜZÜ İFFET NURUYLA ve GÖRKEMLE DOLUDUR... GÖRKEMLİ BİR LİDER GÖRÜNÜŞÜ VARDIR…" (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyyid Hüseyin Hüseyni)

İlerleyen Yaşlarında da Genç Görünümlü Olacaktır

...Va'dedilmiş kaim Mehdi İLERİ YAŞLARDA, AMA GENÇ BİR SURETTE ZUHUR EDECEKTİR. (Bihar-ul Envar, cilt 52, s. 32; İsbat-ul Hudat, cilt 6, s. 19)


Mehdi uzun ömürlü ve GENÇ YÜZLÜDÜR. Onu gören "40 yaş civarında bir erkek" diye düşünür ve bir işareti de ALLAH'IN EMRİ GELİNCEYE KADAR YAŞLANMAYACAĞIDIR. (Kemalüddin, s. 625 ve Müntehabül Ezhar, 2. Cilt, s. 284)


Ve MEHDİ'NİN İŞARETLERİNDEN BİRİ de GÜNLERİN ve GECELERİN GEÇMESİ ile YAŞLANMAMASIDIR. (Muntekab-ül Esar, Lütfullah Gülpaygani, s. 285)

Hayranlık Uyandıran Bir Çekiciliğe Sahiptir

"... Nereye varmak istediğini biliyorum. Senin sahibin Mehdi, geniş karınlıdır ve HAYRANLIK UYANDIRAN BİR ÇEKİCİLİĞE SAHİPTİR." (Muhammed b. İbrahim Nu'mânî, Kitâbü'l-Gaybe (Tahran, 1397), s.216. [İSAM demirbaş no: 016351])

Ben-i İsrail Endamındadır


Mehdi'nin boyu, posu SANKİ BEN-İ İSRAİL RİCALİNDEDİR. (El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.36, 29)

Görünümüyle İsrailoğulları'na Benzer


Abdullah b. Harris şöyle der: "Mehdi kırk yaşında iken kıyam edecek ve (görünüş bakımından) İSRAİLOĞULLARINA BENZEYECEKTİR." (Kitab-ul Havi li'l Feteva, cilt 2, s. 135)

Orta Boyludur

Mehdi, ORTA BOYLU olacaktır. 
(Kıyamet Alametleri El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.41)
Mor Cicekli SavrulanYapraklar

Uzun Ömürlüdür

Ebu Said'den: Hasan b. Ali şöyle buyurdu: "... MEHDİ'NİN GAYBETİNDE ALLAH ONUN ÖMRÜNÜ UZATACAK ... ve bu, Allah'ın her şeye Kadir olduğunun bilinmesi içindir." (Kemal-ud Din, cilt 1, s. 315)

Hz. Nuh (as) Gibi Uzun Yaşayacaktır

İmam Zeynel Abidin diyor ki: "İMAM MEHDİ'DE NUH'UN MİZACI VARDIR ve BU, HAYATININ UZUN OLMASIDIR." (Kamaluddin, s. 322)

Cildinin Güzelliği: Cildi Parlaktır

Mehdin... CİLDİ ÇOK PARLAKTIR(Bihar-ül Envar, cilt 13, s. 243) (Farsçadan tercüme)

Mehdi'nin yüzü ALTIN-BRONZ BİR METAL GİBİ PARLAR. ÖYLE PARLAK Kİ neredeyse cildinin asıl rengi görünmeyecek.(Bihar-ül Envar, cilt 13, s. 263)Cilt Rengi, Kırmızıyla Karışık Beyazdır

Rengi ARAB RENGİDİR(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 24)


Arap ırkının ten rengi kırmızıyla
 karışık beyazdır. Hz. Peygamber (sav)’in ten rengi de kırmızıya çalan beyaz renkti. Fakat, teninin görünen kısımları Güneş, rüzgar gibi etkenlerle esmere çalıyordu. Rivayetlerden Hz. Mehdi (as)'ın ten renginin de Peygamber Efendimiz (sav)’le aynı renkte olacağı anlaşılmaktadır:
Efendimiz (sav) BEYAZA PEMBE KARIŞIK RENKTE İDİ... (Hz. Ali (ra), G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, s. 519/4)
Esmerden maksat BEMBEYAZ OLMAYIP AZ KIRMIZILIĞI ispat etmektir. Çünkü Resul-ü Ekrem Hazretleri'nin rengi, hamamdan henüz yeni çıkmış ve kendisine kızıllık gelmiş olan bir beyaz kimsenin o andaki rengi gibidir. Yani Resul-ü Ekrem Hazretleri'nin mübarek rengi, KIRMIZI ile KARIŞIK NURANİ BEYAZ İDİ(İbni Kesir, Semail-ür -Resul, s. 28)

Burnunun Güzelliği: Burnu Çok Muntazamdır

Mehdi, açık alınlı, KÜÇÜK BURUNLU... 
(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "Kıyamet Alametleri" Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, s. 163)

İmam Ahme Ebu Ya'la, Semuyeh, Ziyaü'l-Makdisi el-Muhtare'de Ebu Said (ra)'dan rivayet ettiklerine göre Hazreti Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Ehli beytimden saçı düzgün, alnı açık, BURNU MUNTAZAM BİR KİMSE MEHD ..." (Muhammed bin Salih ed-Dimaşki, Peygamber (sav) Külliyatı, s. 202)

İnce Burunludur

Mehdi'nin alnı geniş, BURNU İSE İNCE OLACAKTIR.(Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5. cilt, s. 365)

Burnu Küçüktür

Mehdi'nin BURNU KÜÇÜKTÜR... (Bihar-ül Envar, c ilt 13)

Burnunda Orta Bölümünde, Belli Belirsiz Çok Küçük Bir Çıkıntı Vardır

Mehdi'nin burnu küçüktür ve tam KÖPRÜ BÖLÜMÜNDE ÇOK KÜÇÜK BİR ÇIKINTISI VARDIR.(Bihar-ül Envar, cilt 13)

Alnının Özellikleri: Alnı Parlaktır

Ebu Said El-Hudri, Allah'ın Elçisi (sav)’den nakleder, "Şüphesiz Yüce Allah benim soyumdan ve Ehli Beytim'den... PARLAK ALINLI BİRİNİ Mehdi'yi çıkartacak..." (İkdüd Dürer fi Ekber-ı Muntazar, s. 101)

Alnı Geniştir

Mehdi'nin... ALNI GENİŞTİR... (Bihar-ül Envar, cilt 13)
Mehdi'nin ALNI GENİŞ, burnu ise ince olacaktır. (Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani, 5. Cilt, s. 365)

Açık Alınlıdır

Mehdi bendendir... AÇIK ALINLIDIR(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 21)


Mehdi, AÇIK ALINLIDIR. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

Alnında Bir İz (Yara İzi) Vardır

Humrân bin A'yân der ki: İmam Muhammed Bâkır'a şöyle arzettim: "... Mehdi'nin ALNINDA İZ VARDIR, yüzünde ise ben."
 (Şeyh Muhammed b.İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 252)

Alnında Hafif Bir İçbükeylik Vardır

Mehdi'nin ... alnı geniştir ve ALNINDA HAFİF İÇBÜKEYLİK VARDIR.... (Bihar-ül Envar, 13. Cilt)

Yanağındaki Benin Özellikleri: Yanağında Ben Vardır

Mehdi'nin Yüzünde BİR BEN bulunacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 41)


Mehdi'nin YANAĞINDA, İNCİYİ ANDIRAN, BİR YILDIZ GİBİ YÜZÜNÜ AYDINLATAN BİR İŞARET VARDIR. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "Kıyamet Alametleri" Pamuk Yayınları, Trc: Naim Erdoğan)

Bu Ben, Açık Renkli ve Parlaktır

Mehdi'nin... YANAĞINDAKİ BENİ ...YILDIZ GİBİ PARLAKTIR. (Bihar-ül Envar, Cilt:13, Sayfa: 243 (Farsça tercüme))

Beni, Hz. Musa (as)’ın Yanağındaki Ben Gibidir

Mehdi'nin... YANAĞINDAKİ BENİ HZ. MUSA (as)’da OLDUĞU GİBİ dışa çıkık ve yıldız gibi parlaktır... (Bihar-ül Envar, Cilt:13, s. 243 (Farsça tercüme))

Yanağındaki Ben Dışa Çıkıktır

Mehdi'nin... YANAĞINDAKİ BENİ DIŞA ÇIKIKTIR.... (Bihar-ül Envar, Cilt:13, s. 243 (Farsça tercüme))

Gözlerinin ve Kaşlarının Özellikleri:Çekik Gözlüdür

Humrân bin A'yân der ki: İmam Muhammed Bâkır'a şöyle arzettim: "... Mehdi'nin GÖZLERİ ÇEKİKTİR..." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 252)

Yeşil Gözlüdür

MEHDİ'NİN YEŞİL GÖZLÜ (EKHALU'L AYNEYNİ) … bir gençtir... (Mehdi ile ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar) Ehl-ı Beyt & Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250), Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık, Nisan 2004, cilt: 628 77 93) s. 588-589)


MEHDİ YEŞİL GÖZLÜ (AYNU'L HADRA), hilal kaşlı, kalkık burunlu... bir gençtir. 
(Mehdi ile ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar) Ehl-ı Beyt & Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250), Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık Nisan 2004 Cilt: 628, 77, 93)Kaşları Kavislidir

Kaşı KAVİSLİDİR(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "Kıyamet Alametleri" Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, s. 163)


MEHDİ yeşil gözlü (aynu'l hadra'), HİLAL KAŞLI, kalkık burunlu... bir gençtir.
(Mehdi ile ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar) Ehl-ı Beyt & Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250), Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık Nisan 2004 Cilt: 628, 77, 93)
Pembe Beyaz Mor Cicekli Yesil Yaprakli Dal

İki Kaşının Arasında Tek Çizgi Halinde, Küçük Bir Çukur Vardır

Hz. Mehdi (as)'ın ... İKİ KAŞ ARASINDA KÜÇÜK BİR ÇUKUR VARDIR... (Bihar-ül Envar, Cilt:13, s. 243 (Farsça tercüme))Saçının ve Sakalının Güzel Özellikleri:Saçı Gürdür

MEHDİ'NİN SAÇI SIKTIR... (Bihar-ül Envar, cilt 13)


Saçı Siyahtır

Mehdi SİYAH SAÇLIDIR... (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")Saçları Güzelliğiyle Dikkat Çeker


MEHDİ ... GÜZEL SAÇLIDIR...
 (Ahbar-ud Duvel, s. 117 -Hicri 1382 basımı)

... MEHDİ ... GÜZEL SAÇLI... bir gençtir. 
(Simt-ul Nucum-il Avali,cilt 4, s. 138) (Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-ı Taha, s. 157)
Saçları Kulağının Üstünde Kıvrılır

Resullulah (sav) buyurdu: "…Mehdi'nin SAÇLARI KULAĞININ ÜZERİNDE KIVRILIR..." (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyyid Hüseyin Hüseyni)


Sakalı Sıktır

Mehdi'nin sakalı SIKTIR(Kıyamet Alametleri, s.163)


(Mehdi'nin) Sakalı BOL ve SIK olacaktır. (El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.23)Sakalı Siyahtır

Mehdi SİYAH SAKALLIDIR.(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")Sakalı Cezm Edilmiş, Yani Düzeltilmiştir

... Mehdi ...MECZUM (CEZM EDİLMİŞ YANİ YANLARINA NAZARAN DAHA UZUN AMA DÜZELTİLMİŞ SAKAL ŞEKLİNE SAHİP),... Bir şahıs ki, ona Şuayb bin Salih denilir. ... (Fetava-ı Hadîsiyye, Ebü'l-Abbas Şehabeddin Ahmed İbn Hacer el-Heytemi-41)

Bu hadiste Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as)’a Şuayb bin Salih diye hitap etmektedir. Hadisi şerh eden büyük İslam alimi Heytemi Hazretleri, Hz. Mehdi (as) için kullanılan Şuayb kelimesinin şubecik anlamında kullanıldığını ifade etmiş, bu ifade ile Hz. Mehdi (as)'ın çok sayıdaki inkarcılara karşı fikri mücadele verecek olan arkadaş grubunun sayısının son derece az olduğunun ifade edildiğini söylemiştir. Yine Bin Salih ifadesiyle de Hz. Mehdi (as)'ın babasının da salih bir insan olduğuna dikkat çekildiğini açıklamıştır.

Sakalı Yanlarda Daha Azdır

... Mehdi..., KEVSEC (SAKALI YANLARDA AZ)... (Fetava-ı Hadîsiyye, Ebü'l-Abbas Şehabeddin Ahmed İbn Hacer el-Heytemi, s.41)
Mehdi ... SAĞ YANAĞINA DOĞRU SAKALSIZ BİR GENÇTİR. (Mehdi ile ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar) Ehl-ı Beyt & Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250),Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık, Nisan 2004, cilt: 628, 77, 93) s. 588-589)

Birçok hadiste Hz. Mehdi (as)'ın sakallı olacağını haber veren Peygamberimiz (sav) bu hadisinde de bu sakalın şekliyle ilgili detaylar bildirmiştir. Hz. Mehdi (as)'ın sakal cinsinin ince yapılı olduğunu, şekil olarak da yanlardan az yani ince olarak inen, aşağı kısmı ise uzun olacak bir şekle sahip olduğunu ifade etmiştir.

Hz. Mehdi (as)’ın Sakalı Hafif Olup Sakalı Yanlarda Az, Aşağı Tarafı İse Uzun Olacaktır... Mehdi orta boylu, esmer, MECZUM (CEZM EDİLMİŞ YANİ YANLARINA NAZARAN DAHA UZUN AMA DÜZELTİLMİŞ SAKAL ŞEKLİNE SAHİP), KEVSEC (SAKALI YANLARDA AZ)... Bir şahıs ki, ona şuayb bin salih denilir... (Fetava-ı Hadîsiyye, Ebü'l-Abbas Şehabeddin Ahmed İbn Hacer el-Heytemi-41)


Hadisteki "meczum" yani "cezm edilmiş, yanlarına nazaran daha uzun ama düzeltilmiş sakal" ifadesiyle Hz. Mehdi (as)'ın sakal şekli; ayrıca kevsec ifadesiyle de sakalının hem yanlardan ince olarak inen hem de ince tüylü bir yapıya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda hadisteki kevsec ifadesiyle Hz. Mehdi (as)'ın sakalının sert sakal şeklinde değil aynı Peygamberimiz (sav)’de de olduğu gibi ince tüylü sakal şeklinde olduğu da anlaşılmaktadır.

Bütün Vücudu Geniştir: Geniş Vücutludur


Mehdi İRİ GÖVDELİ... (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")Mehdi'nin İKİ UYLUK ARASI AÇIK... (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
Omuzları Geniştir

Mehdi'nin OMUZ UCU KEMİĞİ MÜLAYİM, İRİ... İKİ OMUZUNUN ARASI GENİŞTİR.(Bihar, Cilt 13, Sayfa 8,9,10,11,109,110, 112,115,118,119,125,167; Mucem-ı Melahim-ı Fiten cilt 1 s. 203-214 ve cilt 3 s. 76-80)


Omuzları Heybetlidir

Resullulah (sav) buyurdu: " Mehdi'nin OMUZLARI BİR KAYA KADAR SAĞLAMDIR..." (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)

Beyaz Cicekli Yesil Yaprakli Dal

Uylukları Geniştir

Ahir zamanda soyumdan Mehdi çıkacak, ... Açık ve geniş karınlı olacak, UYLUK KEMİKLERİ GENİŞ... belirgin olacaktır... (İmam Mehdi'nin Hayatı, Allame Bakır Şerif el-Kureyşi)


Karnı Geniştir

Mehdi ... KARNI BÜYÜK(geniş), iki uyluk arası açık...
 (Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, sf. 13)


Başı Büyüktür

Mehdi ve GENİŞ YÜZLÜ bir gençtir. (Simt-ul Nucum-il Avali, cilt 4, s. 138) (Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-ı Taha, s. 157)


Mehdi ben(im neslim)dendir. ALNI GENİŞ ve AÇIKTIR. (İmam Şarani "Ölüm - Kıyamet - Ahiret ve Ahir zaman Alametleri", Bedir Yayınevi, s. 432-448)


Hadislerden de anlaşılacağı üzere, Hz. Mehdi (as)'n alnı ve yüzü geniştir, dolayısıyla büyük bir başa sahiptir.

Bacakları Geniş Yapılı Olacaktır

MEHDİ'NİN BACAKLARI GENİŞ, İRİCE...(Mucem-ul Ehadis-ı İmam Mehdi Cilt:4 Sayfa 154 ve Kemal-ud Din Cilt:2 Sayfa 376 ve Bihar Cilt:52 Sayfa 322)


Vücudundaki Diğer Belirleyici Ben ve İzler:

Şeyh Tûsî'nin Gaybet eserinden: ... Müminlerin emiri [Ali aleyhisselâm] minberden şöyle buyurdu: AHİR ZAMANDA BENİM SOYUMDAN MEHDİ ÇIKACAK…
MEHDİ'NİN İKİ BENİ MEVCUTTUR. ONLARDAN BİRİ KENDİ TENİNİN RENGİNDEDİR, DİĞERİ İSE PEYGAMBERİN [SALLALLAHU ALEYHİ ve ÂLİHİ ve SELLEM] LEKESİNE BENZEMEKTEDİR.... (Meclisî, Bihârü'l-Envâr, Beyrut, 1404, c.51, s.35-36.)


Hz. Mehdi (as)’ın İki Omuzunun Arasında -Altında- (Sağ Göğsünde Olacak Şekilde) Reyhan Yaprağına Benzeyen Esmer Bir Leke- İz Bulunmaktadır

… Mehdi'nin İKİ OMUZUNUN ALTINDA YAPRAĞA BENZEYEN BİR İZ BULUNMAKTADIR. (Mucem-ul Ehadis-ı İmam Mehdi Cilt:3 s.283, h.766)
...İmam Muhammed Bakır veya İmam Cafer-ı Sadık demiştir ki: "MEHDİ'NİN ... OMUZLARININ ARASINDA REYHAN YAPRAĞINA BENZER ESMER BİR LEKE OLACAKTIR..." (Gaybet-ül Numani)


İkinci Beni İse Peygamberimiz'in Nübüvvet Mühründen Olup Koyu Renkte Olacaktır

Hz. Mehdi (as)’da Peygamberimiz (sav)’deki gibi bir ben bulunmaktadır. Yeri ve şekli Peygamberimiz (sav) tarafından bildirilmiştir.
(Mehdi'nin) Omuzunda PEYGAMBER'İN ALAMETİ vardır. (Kıyamet Alametleri, 165 -Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman 23)

Mehdi'nin omuzunda PEYGAMBER EFENDİMİZ (sav)’DEKİ NÜBÜVVET MÜHRÜ bulunacaktır. 
(Ahmet İbn-ı Hacer-ı Mekki (Heytemi), Beklenen Mehdi'nin Alametleri, El-Kavlu Fi Muhtasarr Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.41)

Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır veya Cafer-ı Sadık şöyle buyurdu: "... İKİ KÜREK KEMİĞİNİN ARASINDA BİR BEN VARDIR...."
 (Şeyh Muhammed b.İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 253)


Bankta Oturan Beyaz Elbiseli Kucuk Prenses

Sağ Uyluğunda/Bacağında Beden Renginin Aksine Bir İz/Ben Olacaktır

Mehdi'nin ... sağ bacağında BEDEN RENGİNİN AKSİNE BİR İZ bulunmaktadır. (Mucem-ul Ehadis-ı İmam Mehdi Cilt:4 s.154 ve Kemal-ud Din Cilt:2 s.376 ve Bihar, Cilt:52, s. 322)
Mehdi'nin SAĞ BACAĞINDA SİYAH BİR İZ VARDIR(Şeyh Muhammed b.İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 251)
Hazreti Ali, İmam Mehdi'den şu sözlerle bahseder: "... SAĞ UYLUĞUNDA BİR BEN VARDIR." (Yenabi-ül Mevedde, s. 423)


Bedeni Gücü:Heybetli Bir Şahıstır

Mehdi HEYBETLİ BİR ŞAHISTIR. (İkdud dürer)
Mehdi sanki BENİ İSRAİL'DEN BİR ŞAHISTIR. (Tavrı onlara benzer, yani HEYBETLİ ve ACAR.) (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 23-30)
Bedeni Çok Güçlüdür

...Va'dedilmiş Kaim Mehdi O KADAR GÜÇLÜDÜR Kİ; YERYÜZÜNÜN EN BÜYÜK AĞACINA da EL UZATSA ONU KÖKÜNDEN SÖKÜP ATAR...(Bihar-ul Envar,cilt 52, s. 32; İsbat-ul Hudat, cilt 6, s. 19)Kasları Kavisli Olacaktır

Resullulah (sav) buyurdu: "Mehdi'nin … KASLARI KAVİSLİ ve GÜÇLÜDÜR. …" (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)


Sesi Çok Güçlüdür

...Va'dedilmiş Kaim Mehdi O kadar güçlüdür ki; ... DAĞLAR ARASINDA FERYAD EDECEK OLURSA SERT KAYALAR UN UFAK OLUR. ... (Bihar-ul Envar,cilt 52, s. 32; İsbat-ul Hudat,cilt 6, s. 19)Sesi Nefes Kesicidir

Resullulah (sav) buyurdu: "Mehdi'nin Görkemli bir lider görünüşü vardır, bakışları farklıdır, SESİ GÜÇLÜ ve NEFES KESİCİDİR." (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)


Kemik Yapısı: Kemik Yapısı Gençtir

Mehdi'nin OMUZ UCU KEMİĞİ MÜLAYİM, ... (Bihar, cilt 13, s. 8,9,10,11, 109,110,112,115,118,119,125,167; Mucem-ı Melahim-ı Fiten cilt 1, s. 203-214 ve cilt 3, s. 76-80)


Uyluklarının Arası Açıktır

Mehdi,... karnı büyük, İKİ UYLUK ARASI AÇIK... (Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, s. 13)

Mehdi İKİ UYLUK ARASI AÇIK... (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
Diz Kapakları Öne Çıkıktır

MEHDİ'NİN İKİ DİZ KAPAĞI da ÖNE ÇIKIKTIR.(Mucem-ul Ehadis-ı İmam Mehdi cilt 4, s. 154 ve Kemal-ud Din cilt 2, s. 376 ve Bihar cilt 52, s. 322)


Diğer Bazı Özellikleri: Bakışları Etkileyicidir

Resullulah (sav) buyurdu: "Mehdi'ninGörkemli bir lider görünüşü vardır, BAKIŞLARI FARKLIDIR (etkileyicidir), sesi güçlü ve nefes kesicidir." (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)


Yanakları Daha Az Dolgundur

Resullulah (sav) buyurdu: "… Mehdi'nin YANAKLARI DAHA AZ DOLGUN GÖZÜKÜR ve (uykusuz kaldığından dolayı) bazen solgundur..." (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)


Dişleri Güzel ve Parlaktır

Mehdi'nin DİŞLERİ PARLAK olacaktır. (Nuaym b. Hammad, vr. 52a; El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 41)


... (Hz. Mehdi (as)'ın) ÖN DİŞLERİ PARLAKTIR... (Yenabi-ül Mevedde, s. 423)


Dudakları Mükemmel Güzelliktedir

Mehdi'nin kaşları kavisli ve güçlüdür. Saçları kulağının üzerinde kıvrılır. DUDAKLARI MÜKEMMEL ve GÜZELDİR, görünüşü iyi ve yakışıklıdır… (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)


Yürüyüşü

... Mehdi'nin Bir özelliği de YÜRÜRKEN UYLUKLARININ AÇIK ve BİRBİRİNDEN UZAK OLMASIDIR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 32)


Konuşurken Kimi Zaman Dilinde Ağırlık Oluşur


Mehdi'nin DİLİNDE AĞIRLIK VARDIR.... (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s. 1699, s.174)

... Mehdi YAVAŞ ve AĞIR KONUŞTUĞU ZAMAN sağ elini sol dizine vurur... (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s. 1699, s.174)
Konuşmalarında Vurgu Yapmak İçin Sağ Elini Kullanır

... Mehdi yavaş ve ağır konuştuğu zaman SAĞ ELİNİ SOL DİZİNE VURUR... (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s. 1699, s. 174)

Pembe Cicekli Yesil Yaprakli Dal

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder