3 Ağustos 2016 Çarşamba

9. Bölüm: Hz. Mehdi (as) Zorluk ve Çile ile Karşılaşacak

Hz. Mehdi (as)’ın Sıkıntı ve Zorluklarla Karşılaşması

İnkar içinde olan toplumları uyarmak ve onları doğru yola davet etmek için gönderilen tüm elçiler, gönderildikleri kavimler tarafından yalanlanmış ve onların çeşitli itham ve iftiralarına maruz kalmışlardır. Ehl-ı Beyt'ten gelecek olan Hz. Mehdi (as)'ın da bu gibi eziyet ve sıkıntılarla karşılaşacağı hadislerde haber verilmiştir.
Mehdi, bizden, Ehl-ı Beyt'tendir... Biz öyle bir ev halkıyız ki Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir. Benim Ehl-i Beytim muhakkak benden sonra bela, kaçırılma ve sürgüne uğrayacaktır.
Benden sonra Ehl-i Beytim bela ve mihnetlerle karşılaşacaklar ve tarda maruz kalacaklardır. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)
Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in aşağıdaki hadisi de böyle bir durumu, "Hz. Mehdi (as)'ın biat sırasında, kendisinin birçok kahr ve haksızlığa uğradığını insanlara açıklayacağını" haber vermektedir:
... Mehdi, Resulullah'ın bayrağı ile, insanların başlarına bela üzerine bela yağdığı ve çıkışından ümit kesildiği bir sırada çıkar. İki rekat namaz kılar. Namazdan dönünce şöyle der: "Ey insanlar! Ümmet-ı Muhammed ve bilhassa onun Ehl-ı Beyti çok belalar gördü ve bizler kahr ve haksızlığa maruz kaldık."(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)
Aşağıdaki hadis-ı şerifte de İstanbul'u manen fethedecek olan Hz. Mehdi (as) ve yardımcılarına, fetihten önceki devrede çeşitli sıkıntıların isabet edeceği ve daha sonra bu sıkıntıların kaldırılacağı bildirilmektedir.
Allah Konstantiniyye'yi (İstanbul'u) çok sevdiği dostlarının ehline fethedecek... Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak.(Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 181)
Allah, Kuran'da birçok peygamberin kavimleri tarafından yalanlandıklarını, delilik ve büyücülük iftiralarına maruz kaldıklarını ve daha pek çok saldırı ve eziyetle karşılaştıklarını bildirmiştir. Elçiler tüm bu saldırılar karşısında sabretmiş, onlara en güzel şekilde cevap vermişlerdir:
Andolsun senden önce de elçiler yalanlandı... (Enam Suresi, 34)
... ve elbette bize yaptığınız işkencelere karşı sabredeceğiz... (İbrahim Suresi, 12)
Sonra, ondan yüz çevirdiler ve dediler ki: "(Bu,) Öğretilmiştir, bir delidir." (Duhan Suresi, 14)
İşte böyle; onlardan öncekiler de bir elçi gelsin, mutlaka: "Büyücü ve cinlenmiş" demişlerdir. (Zariyat Suresi, 52)
Dediler ki: "Onun için (yüksekçe) bir bina inşa edin de onu çılgınca yanan ateşin içine atın." (Saffat Suresi, 97)
Sonra onlarda (Yusuf'un iffetine ilişkin) delilleri görmelerinin ardından, mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak (görüşü) ağır bastı. (Yusuf Suresi, 35)
O inkar edenler, zikri (Kur'an'ı) işittikleri zaman, seni neredeyse gözleriyle devireceklerdi. "O, gerçekten bir delidir" diyorlar. (Kalem Suresi, 51)

Tüm Peygamberler ve Salih Müslümanlar Gibi, Hz. Mehdi (as) da İnkarcıların Tuzak ve İftiralarına Maruz Kalacaktır

Bazı kişiler, Hz. Mehdi (as)'ın olağanüstü özelliklere sahip bir varlık olacağını; ona tank, top, silah hatta atom bombasının bile etki etmeyeceğini iddia ettiklerinden, hadislerde belirtilen Hz. Mehdi (as)'ın başına gelmesi muhtemel çeşitli zorlukları da görmezden gelmektedirler. Oysa Peygamberimiz (sav) hadislerinde, Hz. Mehdi (as)'ın peygamberlerle çeşitli benzerliklere sahip olacağını ve onlar gibi çeşitli zorluklarla mücadele edeceğini belirtmiştir. Hz. Mehdi (as) da peygamberler gibi iftiraya uğrayacak, çeşitli güçlükler, iftiralar ve belalarla imtihan edilecek, inkar edenlerin kurdukları tuzaklara karşı göğüs gerecektir. Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen hadisler şu şekildedir:
İmam Zeyn-ul Abidin aleyhi's-selâm şöyle buyurmuştur:
"BİZİM KAİM'İMİZ MEHDİ ile ALLAH'IN RESULLERİ ARASINDA BİR TAKIM BENZERLİKLER VARDIR. NUH, İBRAHİM, MUSA, İSA, EYYUB ve MUHAMMED SALLÂ'LLÂHU ALEYHİ ve ALİH PEYGAMBERLERİN HER BİRİ ile BİR BENZERLİĞİ VARDIR. Nuh ile uzun ömürlü olmasında, İbrahim ile, doğumunun gizli olması ve halktan uzak durmasında; Musa ile, korku hali Mehdi'ye yönelik tehlikelerin yoğunluğuyla; öldürme, tuzak kurma, tutuk-lanma, gözaltına alınma, sürgün gibi her türlü tehlikeyle iç içe olmasıyla) ve gaybette yaşamasında (sürekli gizlenerek yaşamasında); İsa ile halkın onun hakkındaki ihtilafa düşmesi (bir kısım insanların, 'Hz. Mehdi (as) gelecek', bir kısımının da 'gelmeyecek' demesinde)Eyyub ile, beladan sonra kurtuluşun yetişmesinde Mehdi'ye debirçok zorluk, hastalık ve dert gelmesi; ancak aynı Hz. Eyüp gibi Allah'ın rahmetiyle hepsinden kurtulmasıyla); Muhammed (sav) ile de kılıçla kıyam etmesinde (Peygamberimiz (sav)’in kutsal emanetleri olan mübarek sancağı, kılıcı ve hırkasının, Hz. Mehdi (as)'ın yanında olmasıyla), benzerliği vardır." (Kemal'ud-Din s. 322, 31. babin 3. hadis)
İmam Mehdi, DAVUT PEYGAMBER (as)’ın SAKINMASINA ve EYÜP PEYGAMBER (as)’ın SABRINA sahiptir. (Kefaayah al-Asar, s. 43)
Pembe Cicekli Yesil Yaprakli Dal

Hz. Mehdi (as), İzlenecek, Gözetlenecek ve Baskı Altına Alınmak İstenecektir

Ebu Said El-Hudri'nin (ra) rivayetinde, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Deccal çıkınca, ona karşı müminlerden bir adam Mehdi yönelir. DERKEN O MÜMİN KİMSEYE BİRÇOK SİLAHLILAR, DECCALİN MERKEZLERDE GÖZETLEME YAPAN SİLAHLILARI KARŞI ÇIKARLAR." (Mehdilik ve İmamiye 37, (Sahih-ı Müslim, 11/393'den nakil)
Peygamberimiz (sav)’in bu hadisinde Hz. Mehdi (as)'ın, deccalin silahlı adamları tarafından gözetlendiği, takip edildiği ve bu yolla etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı bildirilmektedir. Kuran'da da, hak dini tebliğ eden elçilerin, yaşadıkları devirlerde benzer şekilde gözetlenerek engellenmek istendikleri şöyle bildirilmiştir:
O, kendisinde delilik bulunan bir şahıstan başkası değildir, onu belli bir süre gözetleyin. (Müminun Suresi, 25)
Ancak Peygamberimiz (sav)’in de belirttiği gibi, deccalin bu faaliyetleri sonuçsuz kalacak; hatta aksine Hz. Mehdi (as)'ın etkisinin ve gücünün daha da artmasına, dünya çapında şanının ve şöhretinin daha da yayılmasına vesile olacaktır.

Hz. Mehdi (as)’ın Gözlerden Uzak Olması

...Geceleri ibadetle meşgul olup, gündüzleri gizli olacak... (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")

Hz. Mehdi (as) Hakkında Olumsuz Propaganda Yapılması

Mümin şahıs Mehdi deccali görünce: "Ey insanlar! Resulullah (sav)’in zikrettiği deccal işte budur" der. Deccal hemen onunla ilgili emrini verir de o zat karnı üzerine uzatılır ve arkasından: "Onu alın da yaralayın" der. Artık o zatın sırt ve karnı döve döve genişletilir...(Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, s. 40)
Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın "sırtı ve karnından dövüle dövüle genişletilmesi" müteşabih olarak (benzetme yapılarak) söylenmiştir. Mehdilik ve İmamiye kitabının yazarı bu bölüm için "Hz. Mehdi (as)'ın ünü, durmadan etrafa ilan edilip yayılmaktadır" demektedir. Fakat bunu deccal taraftarları yapacağı için bu propagandanın Hz. Mehdi (as)'ı kötüleme şeklinde olacağını söyleyebiliriz.
Peygamberimiz (sav) devrinde İslam'a karşı olanlar, kendi akıllarınca onu kötülemek için o devrin yayın organı sayılan şairleri kullanıyorlardı. Şairler, panayırlarda, çarşılarda Peygamber (sav)’e cahilce deli, büyücü, kahin şeklinde iftiralar atıyorlardı. Ahir zamanda da İslam'a karşı olan deccal yanlıları Hz. Mehdi (as)'ı akıllarınca kötüleyecekler, kendilerince halkın nazarında itibarını sarsmaya çalışacak, ancak başarılı olamayacaklardır.

Hz. Mehdi (as)’ın İki Defa Gaybeti Olacaktır

Mehdi (as) tutuklanma veya benzeri bir sebeple iki defa halkın gözü önünden kaybolacaktır.
Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali aleyhi's-selâm'dan şöyle buyurduğu rivayet edilir:
Bu işi yapacak olan Mehdi'nin iki gaybeti vardır. Bu iki gaybetin biri o kadar uzayacak ki, bazıları: "O öldü", bazıları da: "O gitti" diyeceklerdir. Ne onu sevenler, ne de başkaları onun yerini bilemeyecekler, sadece ona çok yakın hizmetçisi onun yerini bilir. ("el-Saa Fi Eşrat-is Saa" s. 93 Mısır bas.)

Hz. Mehdi (as)’ın Hem Eli Hem Ayağı Ayrı Ayrı Zincirlenecektir

Mümin şahıs Mehdi deccali görünce: "Ey insanlar! Resulullah'ın zikrettiği deccal işte budur" der.
DECCAL HEMEN ONUNLA İLGİLİ EMRİNİ VERİR de o zat karnı üzerine uzatılır ve arkasından: "Onu alın da yaralayın" der. Artık o zatın sırtı ve karnı döve döve genişletilir. Bu sefer DECCAL ONU MEHDİ'Yİ İKİ ELİNDEN ve İKİ AYAĞINDAN YAKALAR da FIRLATIR ATAR. İnsanlar deccalin onu bir ateş içine attığını sanırlar. Halbuki o bir cennet içine atılmıştır. (Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, s. 40)
Peygamberimiz (sav)’in hadisinde ahir zamanda deccalin, Hz. Mehdi (as)'ın eline ve ayağına zincir vurduracağına dikkat çekmiştir. Hadiste verilen bu bilgilerden, Hz. Mehdi (as)'ın ellerinin ve ayaklarının zincirle bağlanarak yaşadığı dönemin hapishanelerinde ve akıl hastanelerinde tutsak olacağı anlaşılmaktadır.

Hz. Mehdi (as) Bazı İnsanların Yaptığı Olumsuz Yorumlardan Etkilenmeyecek, Kuran'a Uygun Davranmaktan Asla Taviz Vermeyecektir

Hz. Ali (as), Hz. Mehdi (as)'ın kıyamının getirdikleri hakkında şöyle buyurur:
HALKIN KİŞİSEL REYLERİNİ, YORUMLARINI BOŞ VERİR; KURAN'IN HÜKMÜNÜ İCRAYA BAŞLAR(Mikyalu'l Mekarim cilt 1, s.81)
Hz. Ali (ra); Hz. Mehdi (as)'ın çıkışıyla meydana gelecek olaylar ile ilgili olarak: "Hz. Mehdi (as)'ın, halkın kişisel kanaatlerini, bu konudaki yorumlarını dikkate almayacağını ve bunlardan etkilenmeyeceğini bildirmektedir. Hz. Mehdi (as), kendisi ile ilgili olarak bazı insanların aleyhte konuşmalarından ve ters izahlarından etkilenmeyecektir. Tek ölçü olarak Kuran'ın hükümlerini ve İslam'ın Peygamberimiz (sav) döneminde yaşanan halini esas alacak ve bu hükümleri icraya başlayacaktır.

Allah Hz. Mehdi (as)’ı Kendisine Atılan İftiralardan Temize Çıkaracaktır

Onun gecesi Allah'a boyun eğerek ve secde ederek yıldızlara nöbet tutarak geçecektir, kendisini suçlayanların attığı suçlar onu Allah'ın huzurunda etkilemeyecektir, o nur yayan bir kandildir. (Bihar-ül Envar: 86-81)
Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın geceleri ibadet ederek ve Allah rızası için ilmi faaliyetlerle geçireceğine dikkat çekilmektedir. Ayrıca hadiste Hz. Mehdi (as)'ı haksız yere suçlayanlar olacağı da belirtilmektedir. Fakat Allah, Hz. Mehdi (as)'ı kendisine atılan iftiralardan temize çıkaracaktır. Hz. Mehdi (as), toplumun yaşadığı karanlık ahlak özelliklerinin arasında hemen belirgin olan temiz İslam ahlakı ile nur yayan bir kandil gibi olacaktır.

Allah, Hz. İbrahim (as) Gibi, Hz. Mehdi (as)’ı da İnkarcıların Bütün Tuzaklarından Güvenliğe Çıkaracaktır

Peygamber İbrahim (as) gibi İmam Mehdi de ALEVLENEN ATEŞTEN GÜVENLİ ve EMİN OLARAK çıkacaktır. (Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, s. 181)
Hz. İbrahim (as) içinde bulunduğu toplumu sapkın inançlarından kurtarmak istediği ve onları Allah'ın dinine, güzel ahlaka davet ettiği için kavminin yoğun baskısıyla karşılaşmıştır. Hatta kavminin düşmanlığı öyle bir boyuta ulaşmıştır ki, Hz. İbrahim (as)'ı ateşe atıp onu yakmaya yeltenmişlerdir. Ancak Allah"Ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ve esenlik ol." (Enbiya Suresi, 69) diye emrederek Hz. İbrahim (as)'ı kavminin bu acımasız tuzağından kurtarmıştır.
Peygamber Efendimiz (sav) bu hadisinde "Peygamber İbrahim (as) gibi MEHDİ de ALEVLENEN ATEŞTEN GÜVENLİ ve EMİN OLARAK çıkacaktır" diye bir benzetme yaparak Hz. Mehdi (as)'ın da Hz. İbrahim (as)’da olduğu gibi kendisine kurulan EN TEHLİKELİ TUZAKLARDAN, YÖNELTİLEN EN AĞIR SUÇLAMALARDAN, İFTİRALARDAN ve KÖTÜLÜKLERDEN ALLAH'IN YARDIMIYLA EMİN BİR ŞEKİLDE GÜVENLİĞE ÇIKACAĞINI bildirmiştir.
Acik Mor Cicekli Yesil Yaprakli Sarmasik Dali

Yapılan Tüm Baskı ve Saldırılar Hz. Mehdi (as)’ı Daha da Güçlendirecektir

Mümin şahıs Mehdi deccali görünce: "Ey insanlar! Resulullah'ın zikrettiği deccal işte budur" der. Deccal hemen onunla ilgili emrini verir de o zat karnı üzerine uzatılır ve arkasından: "Onu alın da yaralayın" der. ARTIK O ZATIN SIRTI ve KARNI DÖVE DÖVE GENİŞLETİLİR. Bu sefer (Deccal) onu iki eli ve iki ayağı ile yakalar da fırlatır atar. İNSANLAR DECCALİN ONU BİR ATEŞ İÇİNE ATTIĞINI SANIRLAR. HALBUKİ O BİR CENNET İÇİNE ATILMIŞTIR(Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, s. 40)
Hadiste mecazi anlamda kullanılan, Hz. Mehdi (as)'ın "sırtının ve karnının dövüle dövüle genişletilmesi" ifadesi, Hz. Mehdi (as)’a yapılan baskı ve saldırılarla, Hz. Mehdi (as)'ın ününün ve şanının daha da yayılacağını ve rivayetteki işari anlamıyla etkisinin dünya çapında giderek genişleyeceğini göstermektedir.
Yine hadiste, "Deccalin Mehdi'yi bir ateş içine atması" da, deccalin kötülük yapmak isterken, aslında Hz. Mehdi (as)'ın gücünü arttırmış olacağını göstermektedir. Deccaliyetin savunucuları, Hz. İbrahim (as) gibi Hz. Mehdi (as)'ı da manevi bir ateşte yakacaklarını iddia edecekler, ama Allah o ateşi soğuk ve esenlik kılacak, inkar edenlerin tuzaklarını bozacak ve bu yöndeki her girişimlerini de Hz. Mehdi (as)'ın şanının şöhretinin, etki gücünün artmasına vesile kılacaktır.

Hz. Mehdi (as) Çok Güç Şartlar Altında İslam Ahlakını Hakim Edecektir

Abdurrahman b. Selit'ten; İmam Hüseyin b. Ali b. Ebu Talib aleyhi's-selâm şöyle buyurdu: "... HAK ÜZERE KIYAM EDECEK OLAN O'DUR MEHDİ'DİR. YERYÜZÜ ÖLDÜKTEN SONRA, ALLAH ONUN VASITASIYLA TEKRAR ONU İHYA EDECEKTİR ve MÜŞRİKLER İSTEMESE de ALLAH HAK DİNİ DİĞER DİNLERE MUZAFFER KILACAKTIR... ONLARA EZİYETLER OLACAK ve ONLARA DENİLECEK Kİ: "EĞER DOĞRU SÖYLÜYORSANIZ BU VAAD NE ZAMAN VUKU BULACAKTIR." Biliniz ki, ONUN GAYBETİNDEKİ EZİYETLERE ve TEKZİPLERE SABRETMEK, RESULULLAH ile BERABER KILIÇLA CİHAT ETMEK GİBİDİR."(Uyun-ul Ahbar, c. 1, s. 68)
Kuran ayetlerinde Hz. Mehdi (as)’a işaretler bulunmaktadır. Nitekim Peygamberimiz (sav)’in, Hz. Hüseyin (ra) tarafından aktarılan bir rivayetinde Hadid Suresi'nin 17. ayeti Hz. Mehdi (as)’a bakan bir işaret olarak ifade edilmiştir. Hadiste;
"Bilin ki gerçekten Allah, ölümünden sonra yeryüzüne hayat verir. Şüphesiz Biz, umulur ki aklınızı kullanırsınız diye size ayetleri açıkladık." ayetinde yer alan ".... Allah ölümünden sonra yeryüzüne hayat verir..." ifadesinin Hz. Mehdi (as)’a baktığı ifade edilmiştir.
Gerçekten de ahir zamanda zuhur edecek olan Hz. Mehdi (as) vesilesiyle, İslam dini yeniden ihya olacak, Müslümanlar Kuran ahlakı ve Peygamberimiz (sav)’in sünneti seniyyesine uygun yaşamaya başlayacaklardır. Müslümanların sayısı artacak ve dünya üzerinde İslam ahlakı hakim olacaktır. Hadisin devamında Hz. Hüseyin (ra), Tevbe Suresi'nin 33. ayetinin de Hz. Mehdi (as)’a işaret ettiğini ifade etmiş ve Hz. Mehdi (as) döneminde müşrikler istemese de İslam dininin üstün geleceğini, yani İslam ahlakının hakim olacağını açıklamıştır.
Ayrıca yine aynı hadis-ı şerifte, Hz. Mehdi (as) ve talebelerine inkar edenlerce işkence yapılacağı, hapsedilecekleri, iftiraya ve kötü söze maruz kalacakları, kötü muamele görecekleri diğer yandan da münafıkların Hz. Mehdi (as)’a şüpheli yaklaşacakları, ondan dünyevi bir çıkar beklentisi içinde olacakları ve İslam ahlakının dünya üzerinde hakim olması konusunda sabır gösteremeyecekleri ifade edilmiştir.
Hz. Mehdi (as)'ın; kendisine ve talebelerine yönelik atılan bu gibi iftira ve eziyetlere karşı sürekli olarak tekzipler yapacağı yani gerçekleri halka sürekli olarak duyuracağı da yine bu hadis-ı şeriften anlaşılmaktadır. Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as) ve talebelerine karşı atılan iftiralarla ve onlara yapılan türlü eziyetlerle uğraşmanın, bu saldırılara karşı fikri bir mücadele yürütmenin, Peygamberimiz (sav)’le birlikte kılıçla savaşmak kadar zor bir iş olacağını da bildirmiştir. Hadisin bu bölümünden Hz. Mehdi (as) ve talebelerinin çok zor ve şedid şartlar altında İslam ahlakını yayacakları ve her türlü tehlikeye açık bir hayatlarının olacağı da anlaşılmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder