3 Ağustos 2016 Çarşamba

10. Bölüm: Hz. Mehdi (as) Türkiye'den Çıkacak ve İstanbul'da Faaliyet Gösterecek

Hz. Mehdi (as) İstanbul'dan Çıkacaktır

Hz. İbni Amr'dan rivayet edilmiştir: Peygamberimiz (sav) buyurdu ki: Ey Ümmet! Altı şey vardır ki; onlar olmadan kıyamet kopmaz… Altıncısı, Medine'nin fethi.
-Denildi ki: Hangi medine? (hangi şehir?)
-Buyurdu ki: Konstantiniyye (İstanbul).
(*) Bu Konstantiniyye'nin Hz Mehdi (as) tarafından yapılacak fethidir. (Kıyamet Alametleri, 204 Ramuz-el Ehadis, 296)

Hz. Mehdi (as)’ın, İstanbul'u Manen Fethetmesi

… Muhtelif ülkelerden birçok alim, birbirlerinden habersiz şekilde Mehdi'yi aramak üzere yollara çıkacak ve her birisine 310 kadar insan refakat edecek. Sonunda hepsi de Mekke'de buluşurlar ve birbirlerine, buraya ne için geldiklerini sorduklarında hepsi de: "Bu fitneyi önleyecek ve Konstantiniyye'yi (manen) fethedecek olan Mehdi'yi arıyoruz, çünkü biz onun babasının, anasının ve ordusunun isimlerini öğrendik. Şeklinde cevap verdiler. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 40)
Mehdi, Konstantiniyye ve Deylem Dağını (manen) fethedecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)
Allah Teâlâ Hazretleri, mümin kullarına Roma'nın merkezi olan İstanbul'un tesbih ve tekbir ile (manen) fethini nasip buyurmadıkça kıyamet kopmayacaktır. (Ahmed Gümüşhanevi, Ramuz'ul Ahadis, s. 478)
"Allah Teâlâ, müminlere İstanbul ve Rum (topraklarının), tesbih ve tekbir ile (manen) fethini nasib buyurmadıkça kıyamet kopmayacaktır" buyurmuşlardır. (Deylemi, Firdevs, 5/82, no: 7524, Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, 17/15,21)
Amr b. Avf'dan (ra) rivayet edilmiştir:
"Allah Mehdi'yi bir gecede ıslah eder. Rum şehrini (İstanbul'u) tekbir ile (manen) fetheder…" (Muhyiddin Arabi, "Futuhat-El Mekkiye", 366. bab, c. 3, s. 327- 328)
Uzak yerlerdeki talebeleri Mehdi'ye biat edecek. Zulümü ve zalimleri fikren etkisiz hale getirecek, ülkeler düzelecek, CENAB-ı HAK KENDİSİNE İSTANBUL'U (MANEN) FETHETTİRECEKTİR. (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal)
Resullah (sav) şöyle buyurmuştur:
"Ehli Beytimden Mehdi, (dünyaya) sahip oluncaya kadar kıyamet kopmaz. MEHDİ, İSTANBUL'U ve CEBEL'İ (dağı- İstanbul'un 7 Tepesini) (MANEN) FETHEDECEKTİR(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)
Hz. Mehdi (as) zuhur ettiğinde uzak ülkelerde yaşayan Müslümanlar bile ona sevgi ve bağlılıklarını ifade edeceklerdir. Hadiste Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as)'ın İstanbul'u ve dağı manen fethedeceğini bildirmiştir. Hadiste geçen cebel yani dağ ifadesiyle İstanbul'un 7 tepesine dikkat çekilmiştir. Bilindiği gibi İstanbul'un en büyük özelliklerinden biri de 7 tepe üzerine kurulu olmasıdır. "7 tepe" ifadesi insanların aklına hemen İstanbul'u getiren çok ünlü bir tanımdır.

Şu Anda Dağınık Olan Türk Devletleri Birleşerek Hz. Mehdi (as)'Ayardım Edeceklerdir

... İbrahim bin Übeydullah bin Alâ babasının şöyle dediğini nakleder. İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: Emirülmüminin aleyhisselam (Hz. Ali) kendisinden sonra Kaim'in kıyamına kadar gerçekleşecek olan olaylardan bahsetti....VE KÖŞE BUCAKTA BENİM OĞLUM MEHDİ'YE YARDIM EDECEK OLAN DAĞINIK TÜRK BAYRAKLARI ZUHUR EDECEK. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybeti Numani, s. 323)
...Allah ona MEHDİ'YE Rum'u, Deylem'i, Sind'i, Hindistan'ı, Kabilşah'ı ve Hazar'ı FETHETTİRECEKTİR. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 274)

Hz. Mehdi (as) Türk Milleti İçinde Hizmet Yapacaktır

Hadislerde yer alan bilgilere göre Hz. Mehdi (as) Türk Milleti içinde faaliyet gösterecektir.
"Hz. Mehdi (as) RUM'DAN, YANİ TÜRKLERDEN (ÇÜNKÜ, ESKİDEN TÜRKİYE'YE DİYAR-ı RUM DENİLİYORDU)ayrılmayacaktır." (İş'afü'r-Rağıbîn'den naklen, Tılsımlar, s. 212)
istanbul Bogazi Bogazici Koprusu
istanbul Boğazı, Istanbul Boğaz Köprüsü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder